אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה

08.122015אינדיקטור 1(sf) בדירוגי מימון מובנה 

ד"ר אביגיל קוניקוב-ליבנה, קצינת אשראי ראשית

avigail.k@midroog.co.il

הקדמה
החל מספטמבר 2015 מידרוג מבחינה בין דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים (כגון: דירוג תאגידים, דירוג מוסדות פיננסיים, גופים ממשלתיים) על ידי הוספת האינדיקטור (sf) לדירוגי מימון מובנה.


מטרת הוספת האינדיקטור (sf)
מטרת הוספת האינדיקטור הינה להבהיר כי אין להניח מראש כי דירוגי מימון מובנה ויתר הדירוגים באותה רמת דירוג, יהיו בעלי ביצועים דומים וכן להדגיש כי מאפייני הסיכון של ניירות ערך אלו עשויים להיות שונים. דירוגי מימון מובנה נסמכים בין היתר על מודלים סטטיסטיים ומשקפים את הערכת מידרוג להפסד הצפוי, לרבות בחינת תרחישי רגישות מסוימים על מנת לשקף בדירוג גם את סיכון הכשל. כמו כן יצויין, כי דירוגי מימון מובנה כפופים לאי ודאויות מסוגים שונים הנובעים בין היתר מהסיכון הגלום בסוגי נכסים מסוימים, אתגרים משפטיים, מורכבות מבנה העסקה והמודל, אי ודאות ביחס לאיכות הנתונים ההיסטוריים ועוד. לפירוט הפרמטרים המובאים בחשבון בדירוגי מימון מובנה הנכם מוזמנים לעיין במתודולוגיות הדירוג של מכשירי מימון מובנה באתר מידרוג.
 
להלן רשימת סוגי הדירוגים אשר מידרוג הוסיפה להם את האינדיקטור (sf):

 • אג"ח מגובה נכסים (Asset Backed Securities) – למשל איגוחים מגובי תקבולי ליסינג.

 • אג"ח מגובה התחייבויות (CollateralizedDebt/Loan Obligation).

 • אג"ח מגובה משכנתאות מסחריות (CommercialMortgage Backed Securities).

 • אג"ח כלל תאגידי (Whole Business Securities)- כגון אג"ח מגובה בפעילות של תיקי לקוחות שהופרדו לתוך תאגיד פעילות.

 • תעודות פיקדון בהן קיימים סיכוני התכסות, סיכוני ריבית וחשיפות נוספות ודירוגן נגזר באמצעות מודל כמותי, לרבות ביחס לסיכון האשראי של הפיקדונות המגבים.
 • מכשיריFunded CDS (Credit default Swap) / CLN (Credit Linked Note) מגובה במכשיר מובנה, אריזה מחדש שלהתחייבויות (Repacks) המגובה במכשיר מובנה, מכשירים פיננסיים המגובים במכשיר פיננסי מובנה (אחד או יותר) או מכשיר הכולל ריבוד (tranching)חוב.
 • ABCP Asset Backed Commercial Paper)) – נייר ערך מסחרי מגובה נכסים.

סוגי דירוגים נוספים להם יתווסף האינדיקטור, ככל שידורגו על ידי מידרוג:
 • אג"ח מגובה משכנתאות מגורים (ResidentialMortgage Backed Securities).

להלן רשימת סוגי הדירוגים אשר מידרוגאינה מוסיפה להם את האינדיקטור (sf):

 • מכשירי  CLN(Credit Linked Note)/ Funded CDS (Credit default Swap) שאינו מגובה במכשיר מובנה, אריזה מחדש של התחייבויות (Repacks) שאינה מגובה במכשיר מובנה, מכשירים פיננסיים המגובים במכשירים פיננסיים שאינם מסוג מימון מובנה ללא ריבוד (tranching) חוב.

 • תעודות פיקדון אשר דירוגן נגזר מדירוג הבנק בו מופקדים הפיקדונות המגבים, מבלי שהופעל מודל כמותי כלשהו וכאשר בהתאם לתנאי תעודות הפיקדון והפיקדונות המגבים, אין בתעודות הפיקדון חשיפות כגון: חשיפת ריבית ופערי עיתוי כלשהם.

 • דירוג יכולת העמידה בהתחייבות של תעודות סל2- בהקשר זה יצוין כי סוג מכשיר זה אינו מסומן כ-(sf), אלא באותיות MILC (Managed Index Linked Certificates בהתאם לסולם דירוג תעודות הסל, בשונה מסולם ההתחייבויות הרגיל.

 • דירוג אג"ח/התחייבות צמודי אינדקס מסוים הכולל ריבית ומטבע Notes) 3–בהקשר זה יצוין כי סוג מכשיר זה אינו מסומן כ-(sf), אלא באותיות ILC (Index Linked Certificates) בהתאם לסולם דירוג תעודות התחייבות, בשונה מסולם ההתחייבויות הרגיל.

 •  מימון פרויקטים ותאגידי תשתיות.

 •  מימון רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי.

סוגי דירוגים נוספים להם לא יתווסף האינדיקטור, ככל שידורגו על ידי מידרוג:

 • דירוג קרנות כספיות – בהקשר זה יצוין כי אומנם דירוג קרנות כספיות אינו מסומן כ-(sf), אך מסומן באותיות mmf (money market funds) בהתאם לסולם דירוג קרנות כספיות.

 • התחייבות pass-through של מכשירים שאינם מגובים במכשירי מימון מובנה, סטריפים של ריבית וקרן של מכשירים שאינם מגובים במכשירי מימון מובנה.
 • חוב מסוג credit tenant lease, ככל שאינו כולל ריבוד (tranching).
 • אג"ח מסוג covered bonds.

יצויין כי הסימון באינדיקטור ה-(sf)מבוסס, בין היתר, על ההבחנות של מודי'ס בדבר מכשירי מימון מובנה וכן על התאמות שבוצעו על ידי מידרוג להבחנות אלו ביחס לשוק המקומי. חברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון עשויים לסווג עסקאות שלא סווגו על ידי מידרוג כדירוגי מימון מובנה ככאלו ולהיפך, אנו עשויים לסווג דירוגי מימון מובנה ככאלו, אל אף שגורמים אחרים לא סיווגו אותן כמימון מובנה. 

לרשימה המעודכנת של המכשירים הפיננסיים המדורגים במידרוג בדירוג פומבי ולהם התווסף האינדיקטור (sf), הנכם מוזמנים לעיין באתר מידרוג: www.midroog.co.il. בנספח מצורפת טבלה עם רשימת המכשירים המסומנים כ-(sf) נכון ל-07/12/2015.

  
נספח - רשימת המכשירים להם התווסף האינדיקטור (sf) ודירוגם מפורסם באתר מידרוג, נכון ל-07/12/15

חברה/סדרה

פיקס איי 2 בע"מ - סדרה ג'

גלובל פיננס ג'י.אר. 8 בע"מ- סדרה ד'

גליל מור מוצרים פיננסים בע"מ  - סדרה א'

הראל מטבעות בע"מ - סדרה א'

הראל מטבעות בע"מ -סדרה ב'

הראל מטבעות בע"מ - סדרה ו'

הראל מטבעות בע"מ - סדרה ט'

כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ - סדרה ב'

כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ -  סדרה ג'

כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ -  סדרה ד'

פסגות מטבעות בע"מ – סדרה א'

פסגות מטבעות בע"מ – סדרה ג'

תכלית פיקדונות בע"מ – סדרה א'

תכלית פיקדונות בע"מ - סדרה ב'[1] Structured
Finance.


[2] דירוג תעודות סל משקף את הערכת מידרוג למידת הסיכון שבידי החברה לא יהיו, בסיום כל יום מסחר, נכסים מספקים להמרת כל תעודות הסל הנסחרות, לשווי האינדקס (או הסל הספציפי, בהתאם לעניין), בניכוי דמי ניהול(ועמלת המרה, בהתאם לעניין). למען הסר ספק, הדירוג אינו בוחן את התשואה על תעודות הסל שנגזרת מהשינויים באינדקס הרלוונטי. 


[3] דירוג תעודות התחייבות משקף את הערכת מידרוג למידת יכולתה של החברה להבטיח למחזיקי תעודות ההתחייבות את תשלום הקרן והריבית (לפי העניין) במועדי התשלום ובשיעורים הקבועים
במסמכי העסקה. הדירוג אינו משקף את הסיכון לקרן שהושקעה או לתשואה הנגזרים
מהשינוי בשוק בנכס הבסיס, המשקף סיכוני שוק. 


© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה