חברות ביטוח- Sector Comment

02.112014אנשי קשר:
רו"ח דביר וולף, אנליסט
dvirw@midroog.co.il 
שי מרום, ראש צוות
shaym@midroog.co.il
רו"ח מירב בן כנען הלר, סמנכ"ל
meravb@midroog.co.il


עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוח
כחלק מבדיקת נאותות העתודות הנערכת מידי רבעון ע"י האקטוארים של חברות הביטוח, ולאור הירידה המתמשכת בתשואות בשווקים ובשיעור הריבית חסרת הסיכון, עדכנו החברות את שיעור ההיוון לחישוב העתודות בהתאם למצב הנוכחי בשווקים. במהלך שנת 2014 הגיעה ריבית בנק ישראל לשפל היסטורי כשהורדה בחודש ספטמבר לשיעור של 0.25% בלבד, כאשר שנה מוקדם יותר, בספטמבר 2013, עמדה ריבית בנק ישראל על 1.25%. בהתאמה, ירדו התשואות לפדיון על אגרות החוב הממשלתיות. רצף הורדות הריבית בשנים האחרונות השליך על עקום התשואות, המשקף את שיעור התשואה לפדיון בהתאם למשך החיים של ההתחייבות על ציר הזמן. חברות הביטוח מהוונות את התחייבויותיהן למבוטחים ע"ב הנחות אקטואריות ובהתחשב בעקום הריביות.מקור: החטיבה למידע וסטטיסטיקה, בנק ישראל
 
במהלך השנים מבוצעים עדכונים שוטפים של הריביות להיוון. העדכון האחרון בוצע בדוחות הכספיים של חברות הביטוח ליום 30/06/2014. השפעתו של העדכון הובילה  לפגיעה בהיקף לא מבוטל ברווחיותן של חברות הביטוח. עם זאת, חברות הביטוח סיימו את מחציתה הראשונה של שנת 2014 ברווח, ואף שיפרו את עודפי ההון שלהן ביחס לדרישות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "המפקח"). לשם המחשה, ביום 31.12.2013 עמד ממוצע עודף ההון על דרישות המפקח בענף על כ- 57%, לעומת כ- 59% ב- 30.06.2014.
יש לציין, כי הפסדיהן של חברות הביטוח כתוצאה משינוי שיעור ההיוון אינם מייצגים הפסד כלכלי ו/או תזרימי, ובפרספקטיבה חשבונאית מקורם בהפרשה חד פעמית לצורך עדכון ושיקוף המצב הקיים בלבד. יתר על כן, חזרה לסביבת ריביות נורמלית בעתיד עשויה להביא לתוצאה הפוכה, שתבוטא ברישום רווח חד פעמי גדול. הטבלה שלהלן מציגה את ההשפעה על תוצאותיהן של חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל(1) במחצית הראשונה של שנת 2014:
 
*נטו ממס
 
סיכום
התשואות בשווקים וריבית בנק ישראל הידרדרו לשפל חסר תקדים במהלך שנת 2014. חברות הביטוח צלחו את ההפסדים שנגרמו כתוצאה מעדכון העתודות, ומצבן ואיתנותן הפיננסית לא נפגעו. השפעת ההתאמות בשיעורי ההיוון על תוצאות חברות הביטוח בשנים שלפני 2014 היו קטנות יחסית. עם זאת, התאמת שיעורי ההיוון לחישוב העתודות, מעלה או מטה, מוסיפה תנודתיות לתוצאותיהן של חברות הביטוח. 
מרווח הפעולה של בנק ישראל בקשר עם הורדת הריבית הולך וקטן ככל שזו קרבה לעבר האפס, כך שבעתיד הנראה לעין הפוטנציאל להפחתות ריבית נוספות ומשמעותיות הינו נמוך (אע"פ שקיים צפי לביצוע צעדים להקלה כמותית ע"י רכישת מכשירי חוב ממשלתיים בשוק)(2). להערכת מידרוג, לאור התמודדותן של חברות הביטוח עם הורדות הריבית שחלו בשנים האחרונות, לא צפויה פגיעה בדירוגי חברות הביטוח כתוצאה מירידות נוספות בשיעורי ההיוון, ככל שיהיו. מידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות בשיעורי ההיוון לעתודות הביטוח (מעלה או מטה) והשלכותיהן על מצבן הכספי של חברות הביטוח.


 [1] מגדל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ והראל חברה לביטוח בע"מ
 [2] נזכיר כי למדיניות המוניטרית בארה"ב קשר הדוק לתשואות בשוק המקומי

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה