היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment

26.062016אנשי קשר:
אורן שרייבר, אנליסט בכיר – מעריך דירוג ראשי
orans@midroog.co.il

 
ביום חמישי, 23 ביוני 2016, נערך משאל עם בבריטניה על מנת להכריע בסוגיה האם על בריטניה להישאר בגוש היורו או שמא עליה להתנתק מגוש היורו. תוצאות משאל העם, כפי שהתבהרו במהלך יום שישי, 24 ליוני 2016, חשפו כי העם הבריטי החליט על יציאה מגוש היורו (עם רוב דחוק של כ-52% שהצביעו בעד יציאת בריטניה מגוש היורו, כאשר שיעור ההצבעה נע סביב 77% מכלל האוכלוסייה הזכאית). בהמשך לתוצאה זו, החליט ראש ממשלת בריטניה, מר דיוויד קמרון, על התפטרותו, וזאת היות ובאופן פומבי תמך נחרצות בהישארות בריטניה בגוש היורו ובנאומו לעם הבריטי ציין כי לא יוכל באופן אפקטיבי "לנווט את הספינה" למחוז חפצה בניגוד לדעתו ואמונותיו. בנוסף, כאמור, יש לציין את הדיווח שהועבר על ידי יו"ר הבנק המרכזי של אנגליה, מר מארק קרני, מדבר על הציפייה לאי יציבות כלכלית בשווקים לפחות בטווח הקצר, אך שהבנק מוכן להזרמה של 250 מיליארד ליש"ט למערכת הבנקאית, במידת הצורך.
 
חשוב לציין כי מרבית הסקרים וההערכות שסבבו סביב הנושא האמור, כפי שפורסמו בכלי התקשורת השונים במהלך התקופה האחרונה, חזו אמנם תוצאות צמודות במשאל העם, אך התוצאה החזויה הייתה דווקא הצבעה להישארות בריטניה בגוש היורו.
 
היציאה מגוש היורו צפויה להתבטא בהשלכות כלכליות משמעותיות שיקבלו ביטוי באספקטים שונים של הכלכלות, בהם שערי החליפין של המטבעות אל מול הדולר, אינפלציה וירידה ברמת הצריכה ואי ודאות בכל הקשור לשוק התעסוקה בבריטניה (בין אם לעובדים המקומיים ובין אם לעובדים ממדינות אחרות בבריטניה). השלכות אלו צפויות לא רק לגבי כלכלת בריטניה, אלא אף לגבי כלכלות "מעגל שני" שצפויות להיפגע באופן ישיר ו/או עקיף. בין היתר, ניתן לציין כלכלות כדוגמת אירלנד, הולנד ובלגיה להן קשרי מסחר חזקים עם בריטניה וכלכלות כדוגמת צרפת וגרמניה, אשר עליהן יהיה ככל הנראה נטל גדול יותר בתמיכה בגוש היורו. נושא זה אף עשוי להשליך על הבחירות הקרובות בספרד, אשר נחשבת ככלכלה שנפגעת ממטבע האירו והשתייכות ספרד לגוש היורו ולא מן הנמנע כי תוצאות משאל העם האמור ישפיעו על החלטות שונות ותוצאה דומה בכל הקשור לקשר של ספרד עם גוש היורו.
 
סממנים ראשונים1 להשלכות אלו ניתן היה לראות בתנודות בשווקים השונים ברחבי העולם, כאשר מטבע הליש"ט צנח בכ-8.2% ביחס לדולר לרמת שפל שלא נראתה כמותה עשרות שנים (שער הנעילה של הליש"ט ביחס לשקל עמד על כ-5.3 ₪ לליש"ט נכון ליום 24 ביוני 2016), הבורסות הגדולות באסיה ובאירופה צללו בשיעורים חדים (ה-CAC הצרפתי, למשל, ירד בכ-8% וה-DAX הגרמני ירד בכ-6.8%), מטבע האירו נחלש אף הוא, אמנם ברמה נמוכה יותר של כ-0.7% לכ-4.31 ₪ לאירו ולעומת זאת, המסחר בזהב ושער החליפין של הדולר התחזקו, כאשר הדולר עלה לרמה של כ-3.88 ₪ לדולר (עלייה של כ-1.8%). 
 
תהליך היפרדות בריטניה מגוש היורו צפוי להימשך זמן מה, וההשפעות השונות על הכלכלות שתוארו לעיל ועל כלכלות נוספות עוד טרם כומתו, כאשר כיום לא ניתן להעריך באופן מדויק האם ועד כמה ייפגעו הכלכלות בטווח הזמן הקצר, ולבטח אפשרות לפגיעה כלכלית קשה ומתמשכת ללא תיקון משמעותי בטווח הזמן הבינוני והארוך.
 
בין ההשפעות האפשריות ניתן לציין השלכות עסקיות בדרך של פגיעה בפעילות השוטפת של חברות, השלכות מימוניות בדרך של עלייה בעלות המימון וצמצום אפשרויות קבלת מימון חדש ו\או ביצוע פעולות מימון מחדש להלוואות קיימות, השלכות חשבונאיות, כמו למשל שחיקת שערי חליפין, שתביא לשחיקת ההון החוזר של החברות ושחיקת ההון העצמי והשלכות תזרימיות בדרך של שחיקת יתרות התזרים במטבעות השונים של כלכלות אירופה ושחיקת התזרימים העתידיים שצפויים להתקבל במידה והירידות בשערי החליפין יימשכו.
 
החשיפות שתוארו לעיל עלולות להשליך לשלילה על סקטור הנדל"ן בבריטניה בפרט ובאירופה בכלל בבואנו לבחון את החברות הישראליות הפעילות באזורים אלו. חשיפות אלו, להערכת מידרוג, יבואו לידי ביטוי במספר אספקטים, בהם ירידות שווי של נכסים וקרקעות, אם לאור שינוי והתאמה של שיעור ההיוון לביקוש נמוך יותר ועסקאות "זולות" ו/או עזיבה אפשרית של עסקים שונים מהמדינה בה הם פועלים, בה הם הקימו סניף או שלוחה, ירידה בהיקף הפעילות וזאת בנוסף לירידות שווי שינבעו משחיקת המטבעות השונים, כפי שכבר התרחשה ותוארה לעיל ועלולה להמשיך במגמה השלילית. בנוסף, קיימת האפשרות לירידה בהיקף הפעילות השוטף שיקטין את הרווחים והתזרים של החברה, יחד עם אפשרויות מימון מצומצמות יותר ועלייה בעלויות המימון הקיימות והחדשות. החשיפות שתוארו להלן וחשיפות אפשריות נוספות הינן בעלות השלכה שלילית וגידול בפרופיל הסיכון של חברות בתחום הנדל"ן, באופן שחברות אלו עלולות להיפגע ברמת הפרמטרים האיכותיים והפרמטרים הכמותיים.
 
חברות תעשייה יצואניות שהן בעלות פעילות משמעותית בבריטניה עלולות להיפגע ממשבר היציאה מהאיחוד הן במישור הריאלי, כתוצאה מחשש להאטה בביקושים המקומיים והן במישור הפיננסי כתוצאה משחיקת המטבע המקומי אל מול השקל. מידת החשיפה וההשפעה תלויה גם במבנה הפעילות במדינות היעד, וככל שהפעילות נשענת על תשומות מקומיות, מידת הפגיעה מתונה יותר. מידת החשיפה לכלכלת בריטניה שאנו מזהים בקרב חברות שאנו מדרגים, בעיקר בתחומי התעשייה והתעשייה הביטחונית, תיבחן על ידינו במהלך התקופה הקרובה. את מידת ההשפעה של משבר מאקרו כלכלי בגוש האירו על היצואניות הישראליות מוקדם מלהעריך בשלב זה.
 
כפועל יוצא, ולאור אי הוודאות השוררת על מידת ההשפעה של המהלך והשלכותיו, מידרוג תמשיך לעקוב ולבחון באופן שוטף ומעמיק על הפגיעה האפשרית ברמות הסיכון העסקי, התפעולי והפיננסי של חברות בעלות פעילות במדינות אירופה.


 
דוחות קשורים: 
הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il
תאריך הדוח: 26/06/2016

1הנתונים בפסקה זו הינם תוצאה של עיבוד נתונים שהתפרסמו באתר בלומברג www.bloomberg.com

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה