סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני, דוח מיוחד אוגוסט 2016

01.092016
 
אנשי קשר:
יונתן אוחנה, אנליסט 
yonatano@midroog.co.il
 
 
סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש אוגוסט 2016
 
  •  היקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ עם גיוסים בהיקף של כ-3.1 מיליארד ₪; ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים 2015 ו-2014 עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪, בהתאמה. 
  •  במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 היקף ההנפקות בשוק החוק הקונצרני הסתכם בכ-42 מיליארד ₪, בהשוואה ל-41.1 מיליארד ₪ ו-31.2 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
  •  מגזר הנדל"ן בולט בחודש אוגוסט עם היקף גיוסים של כ-1.8 מיליארד ₪ (כ-60% מסך ההנפקות במונחי ערך נקוב), עם הנפקות בולטות של ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪) ולייטסטון אנטרפרייז לימיטד (353 מיליון ₪). 
  • חברות ההחזקה עם היקף גיוסים של 685 מיליון ₪, עם הנפקות בולטות של דיסקונט השקעות בע"מ (360 מיליון ₪) ואידיבי חברה לפיתוח בע"מ (325 מיליון ₪). 
חודש אוגוסט, בדומה לשנים קודמות, מתאפיין בהיקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ היקף ההנפקות בחודש אוגוסט 2016 הסתכם בכ-3.1 מיליארד ₪ (לעומת ממוצע של 5.2 מיליארד ₪ בחודש במהלך שנת 2016). ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים קודמות, כפי שבא לידי ביטוי עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. סך הכל, במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף של כ-42 מיליארד ₪, בהשוואה ל-41.1 מיליארד ₪ ו-31.2 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. ההנפקות הבולטות בחודש אוגוסט 2016 הן של חברות הנדל"ן ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪) ולייטסטון אנטרפרייז לימיטד (353 מיליון ₪) וחברות ההחזקה - דיסקונט השקעות בע"מ (360 מיליון ₪) ואידיבי פיתוח בע"מ (325 מיליון ₪). 
מבחינת מספר ההנפקות, במהלך חודש אוגוסט 2016 13 מנפיקים ביצעו 13 הנפקות, נתון מעט נמוך בהשוואה למס' ההנפקות ממוצע של כ-18 הנפקות בכל חודש במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016. 
 
גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך שנת 2016, במיליארדי ₪:    
מגזר הנדל"ן בולט עם היקף גיוסים של כ-1.8 מיליארד ₪, המהווים כ-60% מסך ההנפקות (במונחי ערך נקוב) בחודש אוגוסט 2016 חברות הנדל"ן הנפיקו במהלך חודש אוגוסט 2016 אגרות חוב בהיקף של כ-1.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-1.1 מיליארד ₪ ו-0.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. בתוך כך, כ-8 חברות הנפיקו חוב בשוק אגרות החוב הקונצרניות, הבולטות בהן הן חברת ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪), לייטסטון אנטרפרייז בע"מ (353 מיליון ₪), ישרס חברה להשקעות בע"מ (316 מיליון ₪) וסלע קפיטל בע"מ (247 מיליון ₪). הנפקות אלו, ממשיכות את המגמה של החודשים האחרונים של פעילות בהיקף משמעותי של חברות הנדל"ן המקומיות בשוק החוב הקונצרני , כאשר אלו מנצלות את סביבת הריבית הנמוכה וביקושי היתר של המשקיעים על-מנת לגייס חוב בעלויות נמוכות. 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 הנפיקו חברות הנדל"ן חוב בהיקף של כ-13.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-14.0 מיליארד ₪ ו-9.8 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
גיוסים בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪ במגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) בהובלת חברות ההשקעות המגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) הנפיק במהלך חודש אוגוסט 2016 אגרות חוב בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪, המהווים כ-32 מסך ההנפקות (במונחי ערך נקוב) בתקופה האמורה. בתוך כך, כ-685 מיליון ₪ הונפקו על-ידי קבוצת אידיבי פיתוח בע"מ (325 מיליון ₪ על-ידי חברת אידיבי פיתוח בע"מ ו-360 מיליון ₪ על-ידי חברת דיסקונט השקעות בע"מ). 324 מיליון ₪ נוספים הונפקו על-ידי חברת שפיר תעשייה והנדסה בע"מ. 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה גייס המגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) כ-11.9 מיליארד ₪, בהשוואה ל-6.4 מיליארד ₪ ו-8.3 מיליארד ₪ שהונפקו בשוק החוב הקונצרני המקומי בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
 
פילוח ההנפקות לפי ענפים בשוק החוב הקונצרני (במונחי ערך נקוב) במהלך שנת 2016, במיליארדי ₪:    
גרף 2: במהלך חודש אוגוסט 2016:

גרף 3: במהלך החודשים ינואר-אוגוסט 2016:
   
     
 
 
 
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה