סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני רבעון ראשון 2017 דוח מיוחד , מרץ 2017

02.042017
עו"ד יונתן אוחנה – אנליסט 
yonatano@midroog.co.il 

סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש פברואר 2017
  • גיוסים בהיקף של כ-7.3 מיליארד ₪ בחודש מרץ 2017; המשך היקף פעילות גבוה בשוק החוב הקונצרני למרות תקופת פרסום הדוחות הכספיים בהובלת הגיוסים של בנק מזרחי, קבוצת עזריאלי וחברת החשמל
  • מתחילת השנה, הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף 23.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-19.0 מיליארד ₪ ו-18 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה (גידול של כ-25.2% ו-32.2%, בהתאמה). 
  • שוק החוב הקונצרני ממשיך לשמור על רמת פעילות גבוהה חרף הירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי בהשוואה לרבעונים מקבילים בשנים קודמות. על הירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי "פיצו" גיוסים בהיקף משמעותי של חברות הנדל"ן (המקומיות והזרות) וכן של הסקטור העסקי בהובלת חברות ההחזקה - ראיה נוספת לסביבת הגיוס הנוחה
  • ההנפקות הבולטות בחודש מרץ הן של בנק מזרחי טפחות בע"מ (2.7 מיליארד ₪) חברת החשמל שהנפיקה שתי סדרות בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪ והנפקת החוב של קבוצת עזריאלי בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪. המנפיקים הגדולים מתחילת השנה הם בנק מזרחי (2.7 מיליארד ₪), קבוצת עזריאלי (1.4 מיליארד ₪) חברת החשמל (1.4 מיליארד ₪), מליסרון (1.4 מיליארד ₪) איירפורט סיטי (1.1 מיליארד ₪), אי די בי חברה לפיתוח (1.1 מיליארד ₪) וקבוצת דלק (1.0 מיליארד ₪). 
המשך רמת פעילות גבוהה בשוק החוב הקונצרני המקומי הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו בחודש מרץ 2017 בכ-7.3 מיליארד ₪, בהשוואה ל-8.9 מיליארד ₪ ו-8.0 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. ההנפקות הבולטות הן של בנק מזרחי שהנפיק שתי סדרות בהיקף כולל של כ-2.7 מיליארד ₪, קבוצת עזריאלי שהנפיק שלוש סדרות בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪ וחברת החשמל שהנפיקה שתי סדרות בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪. סך הכל, במהלך חודש מרץ 2017 בוצעו 18 הנפקות (לרבות הנפקות "פרטיות" למשקיעים מסווגים והצעות חליפין) שבוצעו על-ידי 13 מנפיקים (בהשוואה ל-32 הנפקות שבוצעו על-ידי 28 מנפיקים בחודש פברואר 2017).
היקף הגיוסים הגבוה מתחילת השנה בולט במיוחד נוכח הנפקות בהיקף נמוך יחסית של הבנקים היקף הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2017 בכ-23.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-19.0 מיליארד ₪ ו-18.0 מיליארד ₪, בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. רמת הפעילות הגבוהה בולטת במיוחד נוכח העובדה שהמגזר הפיננסי – הבנקים – הציגו רמת פעילות נמוכה יותר בהשוואה לתקופה המקבילה בשנים קודמות. כך, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 המגזר הפיננסי גייס כ-4.8 מיליארד ₪, כ-20.1% מסך החוב שגויס במהלך התקופה. מתוך זה, כ-3.5 מיליארד ש"ח ₪ גויסו על-ידי הבנקים בשלוש הנפקות של בנזק מזרחי (הרחבת שתי סדרות בהיקף כולל של 2.7 מיליארד ₪), בנק דיסקונט (כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של כ-784 מיליון ₪) והבנק הבינלאומי (52 מיליון ₪). לשם השוואה, בשנים 2016 ו-2015 המגזר הפיננסי גייס כ-11.7 מיליארד ₪ (כ-61% מסך החוב שגויס במהלך התקופה) ו-8.2 מיליארד ₪ (46% מסך החוב שגויס במהלך התקופה). 
מתחילת השנה הנפיקו בשוק החוב המקומי 68 מנפיקים (מתוכם 43 חברות נדל"ן) שביצעו 91 הנפקות (לרבות הנפקות פרטיות למשקיעים מסווגים והצעות חליפין). 
 
 גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב החל מינואר 2016, במיליארדי ₪:    
   
הירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 "קוזזה" בגידול משמעותי בהיקף הגיוסים של מגזר הנדל"ן (יפורט בהמשך) – הן של חברות הנדל"ן המקומיות והן של חברות הנדל"ן הזרות. היקף הגיוסים הגבוהה של מגזר הנדל"ן וכן של הסקטור העסקי מהווים ראיה נוספת לסביבת הגיוס הנוחה, בעיקר עבור חברות בדירוג אשראי גבוה, בשוק החוב הקונצרני שמצליחות למחזר חוב, להאריך מח"מ ולהקטין הוצאות מימון בשל ביקושים גבוהים של המשקיעים המוסדיים וסביבת הריבית הנמוכה. 
 
גרף 2: התפלגות ההנפקות במונחי ערך נקוב בפילוח ענפי בשנים 2017-2011: