סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד , יולי 2017

27.072017
אנשי קשר:
עידו בר–אב, אנליסט
Ido.barav@midroog.co.il
 
סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש יולי 2017
  •  גיוסים בהיקף של כ-6.1 מיליארד ₪ בחודש יולי 2017; עליה בהיקף הפעילות בשוק החוב הקונצרני לאחר חודשיים יחסית רגועים (פרסום דוחות כספיים וחגים), אך היקף סביר בהשוואה לגיוסים בהיקף 7.2 מיליארד ₪ ו-6.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. 
  •  שוק החוב הקונצרני שומר על קצב הגיוס הגבוה בשנת 2017, מתחילת השנה הונפקו אגרות חוב בהיקף 43.9 מיליארד ₪, בהשוואה ל-39.4 מיליארד ₪ ו-38.8 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה (גידול של כ-11.4% ו-13.1%, בהתאמה). 
  •  ההנפקות הבולטות הן של תמר פטרוליום המחזיקה ב-9.5% משדה הגז "תמר" ו"דלית" (2.3 מיליארד ₪) ואי.די.בי פתוח הלא מדורגת (642 מיליון ₪) האחראיות יחד לכ-48% מהיקף הגיוסים במהלך החודש. 
חזרה לקצב פעילות גבוה בשוק החוב הקונצרני בחודש יולי 2017 בשל פרסום הדוחות הכספיים הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו בחודש יוני 2017 בכ-6.1 מיליארד ₪, בהשוואה ל-7.2 מיליארד ₪ ו-6.1 מיליארד ₪ בחודש המקביל בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. היקף הגיוסים האמור הינו גבוה ביחס לחודשים אפריל-יוני, בהן נרשמה האטה בגיוסים נוכח תקופת הדוחות הכספיים. המנפיק הבולט בחודש החולף הינו תמר פטרוליום המחזיקה ב-9.25% משדות הגז "תמר" ו-"דלית", אשר הנפיקה אג"ח ראשון (סדרה א') בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ערך נקוב. אחריה בפער ניכר ניצבות חברת ההשקעות אי. די. בי פתוח (כ- 643 מיליון ₪ ערך נקוב), חברת האנרגיה נאוויטיס בקסקין (472 מיליון ₪), שטראוס גרופ (403 מיליון ₪) ושלמה החזקות (374 מיליון ₪). 
במצטבר מאז תחילת השנה (ינואר-יולי 2017), השוק הקונצרני שומר על רמת גיוסים גבוהה יחסית לשנים קודמות .ישנה עלייה של כ-13% בהיקף ההנפקות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר עיקר הגידול נרשם ברבעון הראשון של השנה. מתחילת השנה, היקף הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו בכ-44 מיליארד ₪ ערך נקוב, בהשוואה ל-39 מיליארד ₪ ערך נקוב בכל אחת מהתקופה המקבילות בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. עיקר הגידול הוא בהיקף הגיוסים של חברות הנדל"ן והסקטור הלא-פיננסי לצד ירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי (בדגש על הבנקים).
במהלך חודש יולי 2017 הנפיקו בשוק החוב המקומי 24 מנפיקים (מתוכם 15 חברות נדל"ן ובינוי) שביצעו 28 הנפקות (לרבות הנפקות פרטיות למשקיעים מסווגים והצעות חליפין). מתחילת השנה, הנפיקו בשוק החוב המקומי כ-107 מנפיקים (מתוכם 68 חברות נדלן ובינוי, כ-63%) שביצעו 185 הנפקות (לרבות הנפקות פרטיות למשקיעים מסווגים והצעות חליפין). 
 
 גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב החל מינואר 2016, במיליארדי ₪:    
   
בהמשך למגמה מתחילת השנה גם חודש יולי בולט עם היקף גיוסים נמוך של המגזר הפיננסי, לצד בולטות הגיוסים במגזר העסקי (ללא נדל"ן ובינוי), שבו בלטו חברות הליסינג, ההשקעה והתעשייה. חברות הנדל"ן והבינוי ריכזו היקף גיוסים נמוך בחודש יולי, בהשוואה לחודשים הקודמים אולם אין בכך להערכתנו להעיד על החודשים הקרובים. 
 
 
גרף 2: התפלגות ההנפקות במונחי ערך נקוב בפילוח ענפי בשנים 2017-2011:     
   
הסקטור העסקי ובתוך כך מגזר חיפושי הגז והנפט הובילו את היקף הגיוסים בחודש יולי 2017 היקף הגיוסים של הסקטור העסקי הסתכם בכ-4.7 מיליארד ₪ בהשוואה ל-2.8 מיליארד ₪ וכ-0.2 מיליארד ₪, בחודש המקביל בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-15.5 מיליארד ₪ (כ-35% מסך היקף הגיוסים בשוק החוב הקונצרני בשנת 2017) בהשוואה ל-10.9 מיליארד ₪ (כ-27%) ו-5.3 מיליארד ₪ (כ-14.5%) בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. ההנפקה הבולטת בסקטור העסקי היא של תמר פטרוליום, עם היקף גיוס של כ 2.3 מיליארד ₪ ערך נקוב, המצטרפת להנפקה גדולה נוספת השנה בסקטור הגז, על ידי השותפות המוגבלת ישראמקו המחזיקה בכ-29% משדה הגז "תמר" אשר השלימה בחודש מאי השנה גיוס ראשון של אגרות חוב בהיקף של כ-1.6 מיליארד ₪. מאז תחילת השנה גייס מגזר הגז והנפט (חיפוש והפקה בלבד – ללא זיקוק ודלקים) כ- 4.9 מיליארד ₪ ערך נקוב. 
סך יתרת הערך הנקוב של אג"ח קונצרני במגזר הגז והנפט בשוק הסחיר וברצף המוסדי נאמד כיום בכ-13.0 מיליארד ₪ ערך נקוב, מכך כ -4.5 מיליארד ₪ הן אגח "תמר בונדס". יתרה זו מהווה כ-5% מסך יתרת הערך הנקוב הקונצרני ללא מוסדות פיננסיים.
ענף הנדל"ן עם היקף גיוסים נמוך יחסית של כ-1.1 מיליארד ₪, אולם מאז תחילת השנה ריכז הענף גיוסים של 21 מיליארד ₪ (לעומת 12 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה) ענף הנדל"ן הנפיק במהלך חודש יולי 2017 אגרות חוב בהיקף של כ-1.1 מיליון ₪, בהשוואה ל-3.6 מיליארד ₪ ו-0.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. מאז תחילת השנה גייס סקטור נדל"ן ובינוי בשוק החוב הקונצרני המקומי כ-21 מיליארד ₪, בהשוואה ל-12 מיליארד ₪ ו-12.6 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. בחודש זה לא נרשמו הנפקות בולטות בענף, למעט הנפקתה של אול-יר הולדינגס לימיטיד בהיקף של כ- 300 מיליון ₪ ערך נקוב. ההנפקות הבולטות בתחום הנדל"ן והבינוי מאז תחילת השנה כללו את מליסרון (כ-2.5 מיליארד ₪ ערך נקוב), קבוצת עזריאלי (כ-1.6 מיליארד ₪), איירפורט סיטי (כ-1.1 מיליארד ₪) ו-ורטון פרופרטיז (כ-0.9 מיליארד ₪).
 
 
גרף 3: היקף ההנפקות של מגזר הנדל"ן בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב מאז תחילת שנת 2016, במיליארדי ₪:    
   
המגזר הפיננסי ממשיך את המגמה מתחילת שנת 2017 עם היקף גיוסים נמוך של 320 מיליון ₪ המגזר הפיננסי גייס במהלך חודש יולי 2017 כ-320 מיליון ₪ בהנפקה יחידה של כתבי התחייבות נדחים על ידי חברת ביטוח הפניקס. מאז תחילת השנה גייס המגזר הפיננסי כ-6.1 מיליארד ₪ (כ-14% מסך ההנפקות מתחילת השנה), בהשוואה ל-14.6 מיליארד ₪ (כ-37%) ו-17.7 מיליארד ₪ (כ-47%), בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה.
 
גרף 4: פילוח היקף ההנפקות לפי מגזרי פעילות בשנת 2017 במונחי ערך נקוב, במיליארדי ₪:
גרף 5: המנפיקים הגדולים במונחי ערך נקוב בחודש יולי 2017, במיליוני ₪:     
   
 
איכות אשראי גבוהה בשל הנפקת תמר פטרוליום – היקף ההנפקות שאינן מדורגות גבוה והנפקות של בזק וישראמקו המדורגות בדירוג גבוה חרף היקף גיוסים נמוך של המגזר הפיננסי, איכות האשראי של החוב שגויס במהלך חודש יולי 2017 הייתה גבוהה נוכח הגיוס של תמר פטרוליום. בד בבד, סכום ההנפקות שגוייס ללא דירוג עלה בחודש החולף והיווה כ 12.3% מסכום ההנפקות. מאז תחילת 2017 כ 10% מהערך הנקוב הונפק ללא דירוג, וייצג כ-17% ממספר ההנפקות. נתון זה גבוה יחסית לשנת 2016 כולה, אז 5% מהערך הנקוב הונפק ללא דירוג וייצג כ 14% ממספר ההנפקות. 
 
גרף 6: פילוח היקף ההנפקות במונחי ערך נקוב בחודש יולי 2017:

גרף 7: פילוח היקף ההנפקות במונחי ערך נקוב לפי איכות האשראי בשנים 2017-2014:      
     
 
 
 
 
 
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה