Sector Comment חברות ביטוח- התרת ניוד פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטח

04.062015התרת ניוד פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטח

לאחרונה פורסמו בעיתונים הכלכליים כותרות בדבר כוונות הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר (להלן: "המפקחת"), לפתוח את פוליסות ביטוח החיים המבטיחות מקדם קצבה לתחרות. כזכור, ביולי 2012 הודיע המפקח דאז, עודד שריג, על איסור מכירת הפוליסות כאמור החל משנת 2013[1]. כחלק מהמהלך, נמנעה מהמבוטחים האפשרות לנייד את הפוליסות בין חברות הביטוח, כך שדה-פקטו נקלעו למצב בו על מנת לעבור בין מנהל חיסכון אחד למשנהו (לטובת דמי ניהול או ביצועי השקעות עדיפים למשל) עליהם לבחור בין איבוד זכויותיהם בפוליסה (המשמעותית שבהן היא מקדם הקצבה), לבין מעבר לאפיקי חיסכון פנסיוני אלטרנטיביים כגון קופות גמל וקרנות פנסיה. החוסכים השבויים יצרו לחברות הביטוח אפיק הכנסות משמעותי ובעל שולי רווח גדולים, בסביבת ודאות גבוהה במיוחד. על המהלך המתואר נמתחה ביקורת מצד החוסכים, שזכויותיהם נפגעו לטובת שמירה על יציבות חברות הביטוח. כוונת המפקחת (כפי שפורסם) להתיר ניוד לבעלי הפוליסות עשויה למזער את הפגיעה בחוסכים, אם כי קיים חשש שהנהנים העיקריים בבא העת יהיו דווקא סוכני הביטוח, שיגזרו עמלות גבוהות על הניודים.

פעילות ביטוח החיים בחברות הביטוח הגדולות מהווה מקור הכנסות עיקרי, ולפיכך צפויה פתיחת ניוד הפוליסות להשפיע על הענף במגוון היבטים. לחלק מהשחקנים (בעיקר לחברות הקטנות) תינתן הזדמנות להגדיל את דריסת הרגל בענף ולשפר את רווחיותן ומעמדן. מאידך, נתחי השוק ודמי הניהול של השחקניות הגדולות צפויים להישחק, וכתוצאה מכך גם היקף הרווחיות ואיתנותן הפיננסית, המתבטאת גם בהלימות ההון. ההון הוא הכרית הזמינה ביותר לספיגת הפסדים והוצאות
תפעוליות בחברת הביטוח, ומהווה נדבך משמעותי בדירוג. 

מבחינה חשבונאית,נטישת חוסכים עלולה לגרור להפחתה של הוצאות הרכישה הנדחות (הפסד) שהוכרו בעת יצירת הפוליסה, וכן שינוי בעתודות כתוצאה מהוצאת והכנסת מבוטחים חדשים בעלי מקדמי קצבה
קיים.
 
להלן מוצגים עודפי ההון של חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל[2] (ראה גרף), תוצאות הפעילות[3] והיקף הנכסים (ראה טבלה) של מגזרי ביטוח החיים בשנת 2014:
מקור: דוחות כספיים ואתר משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
_____________________________________________________

האיום הנוסף והמשמעותי יותר, הינו האיום האקטוארי ארוך הטווח. ממחקר שנעשה באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר טרם החלת איסור מכירת הפוליסות מבטיחות מקדם הקצבה עולה, כי
"המשך שיווק תכניות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה יכול לפגוע ביכולתן של חברות לעמוד, בטווח הארוך, בהתחייבויות לתשלום קצבאות בגין תכניות אלה".[4]

מוקדם עדיין לומר האם צפויה תחרות אגרסיבית בענף, והאם ינצלו חלק מחברות הביטוח את ההזדמנות להיפרד מחלק מהמשקולת הזו שנקראת פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטח. נשאלת השאלה,האם חברות ביטוח שיגדילו את חשיפתן לפוליסות אלה יהיו מסוגלות לעמוד בהתחייבויותיהן בבוא העת, ומה הצעדים בהם תנקוט המפקחת להתמודדות עם איומים אלה -
הן מבחינת דרישות ההון, והן בהגבלות נוספות כגון חשיפה מקסימלית לפוליסות וצעדים נוספים. להערכת מידרוג, ככל שתמומש פתיחת השוק לניוד, במידה ויהיו הצעדים שינקטו ע"י המפקחת בלתי מספקים, עלול המהלך לגרור פגיעה באיתנות וביציבות חברות הביטוח החשופות לפוליסות אלה.
 
מידרוג תמשיך ותעקוב אחר הפרסומים נוספים ואחר הודעות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא, ועל
השלכותיהם על מצבן הכספי ואיתנותן הפיננסית של חברות הביטוח.
 
  ________________________________________________________________

 
(1) בהסדרה שפורסמה בנושא נקבעה שנת 2013 כתקופת מעבר, במהלכה הותרו מכירות פוליסות כאמור בהיקף שלא יעלה על 75מיליון ₪,   ומספר החוזים לא יעלה על 6,000. קישור להודעה בנושא

(2) מגדל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ והראל חברה לביטוח בע"מ

(3) יש לציין כי רווחיות ענף ביטוח החיים הייתה חריגה לרעה במהלך שנת 2014 - ראה דוח מיוחד בנושא (קישור)

(4) מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים- קישור להודעה בנושא

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה