דוח מיוחד- התפלגות הדירוגים, מעברי דירוג וכשלי פירעון, סיכום שנת 2014 ומצטבר

22.022015ד"ר אביגיל קוניקוב-ליבנה, קצינת אשראי ראשית

Avigail.k@midroog.co.il

הקדמה
 
מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2014 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת.  הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי כשל הפירעון בקרב המנפיקים שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג1 (Average Position - נע בטווח שבין 0 ל-1). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגים, אשר חוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם בכשל פירעון. 

מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג כחלק ממדיניות שמירת השקיפות כלפי המשקיעים. להערכת מידרוג, הצגת מטריצות המעברים עשויה לסייע למשקיעים ולמנהלי סיכונים להעריך ולנהל בצורה מושכלת יותר את סיכוני האשראי ולתמחר אג"ח. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכל המנפיקים בתחום מימון התאגידים, מוסדות פיננסיים וחברות ממשלתיות. 

בדוח זה מספר המנפיקים מוגדר כמספר המנפיקים הפעילים שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית.
המנפיקים המדורגים כוללים דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. מידרוג מדרגת עסקאות מימון מובנה ופרויקטים שאינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה. הדירוג הנלקח לצורך חישוב התפלגות הדירוגים הינו דירוג המנפיק (או אומדן של דירוג המנפיק) או דירוג הפיקדונות בדירוגי מנפיקים שהינם תאגידים בנקאיים או דירוג האיתנות הפיננסית בדירוגי מנפיקים שהינם מבטחים (להלן: "דירוג המנפיק"). 
התפלגות הדירוגים

נכון לסוף 2014 מידרוג דירגה כ-143 מנפיקים2. הדירוג החציוני של המנפיקים המדורגים במידרוג הינו A2, בדומה לשנים קודמות. כ-90% מן הדירוגים נעים בין קבוצת ה-Aa לקבוצת ה-Baa. להלן תרשימים המתארים את התפלגות המנפיקים בהתאם לדירוג. בתרשים הימני התפלגות דירוגי המנפיקים לסוף שנת 2014 בהשוואה לסוף שנת 2013. בתרשים השמאלי, התפלגות
דירוגי המנפיקים בשנים אלו, בנטרול מוסדות פיננסיים:


נכון לדצמבר 2014, שיעור המנפיקים בדירוג Aaa עמד על כ-4% מסך המנפיקים שדורגו על ידי מידרוג באותו מועד וזאת בדומה לדצמבר 2013 (בנטרול מוסדות פיננסיים: כ-2.4%). שיעור המנפיקים בקבוצת ה-Aa עלה מכ-23%, בסוף 2013 לכ-26%, בסוף 2014 (בנטרול מוסדות פיננסיים: מכ-17%
לכ-21%, בהתאמה). שיעור המנפיקים בקבוצת ה- A, לסוף 2014 עמד על כ-44%, ללא שינוי ביחס לסוף 2013 (בנטרול מוסדות פיננסיים: כ-48% בשנים 2014 ו-2013). שיעור המנפיקים בקבוצת ה- Baa ירד מכ-21% בדצמבר 2013 לכ-20% בדצמבר 2014 (בנטרול מוסדות פיננסיים: ירד מכ-24% לכ-22%, בהתאמה). שיעור המנפיקים המדורגים בדירוג Ba ומטה ירד מכ-7% בדצמבר 2013 לכ-5.6% בדצמבר 2014 (בנטרול מוסדות פיננסיים: מ-8.1% ל-6.4%, בהתאמה).

להלן תרשימים המתארים את התפלגות הדירוגים בחלוקה לקבוצות דירוג, בתרשים הימני התפלגות
דירוגי המנפיקים בין השנים 2009-2014. בתרשים השמאלי, התפלגות דירוגי המנפיקים בשנים אלו, בנטרול מוסדות פיננסיים:מהתפתחות הדירוגים על פני זמן, ניתן לראות כי קיימת יציבות יחסית בהתפלגות המנפיקים לפי קבוצות דירוג. הירידה בשיעור הדירוגים בקבוצת ה-A בין השנים 2009-2011, התמתנה ושיעור הדירוג בקבוצה זו יציב בשנתיים האחרונות. שיעור הדירוגים בקבוצות ה-Baa-Ba נמצא במגמת ירידה החל משנת 2012 לעומת עליה בדירוג בדירוגי ה-Ca-C. פירוט בדבר מעברי הדירוג בין הקטגוריות מוצג במטריצת המעברים של מידרוג בהמשך דוח זה.


התפלגות אופק הדירוג ובחינת דירוג (Credit Review)


 
אופק הדירוג הינו הערכת מידרוג בדבר כיוון הדירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק הדירוג נחלק ל-4 קטגוריות: חיובי, יציב, שלילי או נבנה. אופק דירוג יציב משקף צפי נמוך לשינוי דירוג בטווח הזמן הבינוני. אופק חיובי, שלילי או נבנה משקפים סיכוי גבוה יותר לשינוי בטווח הזמן הבינוני. 
 
כאשר דירוג מועבר לבחינת דירוג (Credit Review – CR), נבחנת אפשרות לשינוי הדירוג בטווח הזמן הקצר. בחינת הדירוג יכולה להתבצע להעלאת דירוג, להורדת דירוג ובמקרים מסויימים עם כיוון לא וודאי. סיום בחינת הדירוג יכולה להסתיים בהעלאת דירוג, הורדת דירוג או אישרור הדירוג. דירוגים המצויים בבחינת דירוג לעתים מכונים דירוגים "ברשימת מעקב". 

להלן התפלגות אופק הדירוג אשר הוצב למנפיקים בין השנים 2008-2014. קטגוריית אופק שלילי כוללת
גם אופק שלילי ובחינת מעקב (CR) עם השלכות שליליות וקטגוריית "אחר" כוללת אופק נבנה ובחינת מעקב עם השלכות לא וודאיות.


התפלגות מנפיקים לפי כיוון אופק הדירוג (סוף תקופה) –נתוני מידרוג


מהנתונים עולה כי שיעור המנפיקים אשר לדירוגם הוצב אופק יציב, עלה מכ-69% בסוף 2013 לכ-83%
בסוף 2014. כמו כן, שיעור המנפיקים אשר לדירוגים הוצב אופק דירוג שלילי (חיובי) ירד מכ-19% בסוף 2013 לכ-13% בסוף 2014 (מכ-9% לכ-1%).

להלן התפלגות שינויי הדירוג של מנפיקים בהתאם לכיוון האופק בטווח זמן של שנה:מהטבלה עולה כי דירוגיהם של כ-83% מהמנפיקים אשר לדירוגם הוצב אופק יציב, נכון לדצמבר 2013, נותר ללא שינוי נכון לדצמבר 2014. 
 
מבין המנפיקים אשר לדירוגם הוצב אופק שלילי, נכון לדצמבר 2013 – דירוגם של כ-54.5% מהמנפיקים נותר ללא שינוי, דירוגם של כ-27% הופסק, דירוגם של כ-14% (4.5%) מהמנפיקים ירד (עלה). שינויי הדירוג הינם לדצמבר 2014 לעומת הדירוג בדצמבר 2013.
 
מבין המנפיקים אשר לדירוגם הוצב אופק חיובי, נכון לדצמבר 2013 – דירוגם של כ-69% מהמנפיקים עלה, נכון לדצמבר 2014. דירוגם של כ-23% נותר ללא שינוי, ושל כ-8% הופסק. שינויי הדירוג הינם לדצמבר 2014 לעומת הדירוג בדצמבר 2013.


דירוגם של כל המנפיקים אשר נכון לדצמבר 2013 היו בבחינת דירוגעם השלכות שליליות, ירד, נכון לסוף דצמבר 2014. דירוגם של כל המנפיקים אשר נכון לדצמבר 2013 הין בבחינת דירוג עם כיוון לא וודאי או השלכות חיוביות – הופסק נכון לדצמבר 2014.

יצויין כי מספר המנפיקים בבחינת דירוג ובאופק נבנה לסוף 2013 הינו מצומצם יחסית, כ-7 מנפיקים.

מטריצות מעברים

מידרוג מרכזת מידע על שינויי דירוג בשנים 2004-2014 וזאת על בסיס מאגר אשר נצבר בהדרגה בשנות פעילותה. כל מנפיק נכלל במסד הנתונים בהתאם למספר השנים בהן דורג. לדוגמא, מנפיק שדורג משנת 2004 ועד לשנת 2014 נספר 10 פעמים במסד הנתונים. לכל שנה קלנדרית נכלל במסד הנתונים הדירוג האחרון של המנפיק. במידה והדירוג השתנה מספר פעמים במהלך שנה בודדת תצטרף למסד הנתונים רק התצפית האחרונה, המייצגת חתך של סוף השנה הקלנדרית. מסד הנתונים כולל בסה"כ כ- 1,374 תצפיות.

לכל אחד מהמנפיקים הוצב במסד הנתונים דירוג מנפיק (יכולת פירעון כוללת). במקרים בהם לא קיים דירוג מנפיק, בוצע אומדן לדירוג המנפיק על בסיס הדירוג הקיים למכשירי החוב המדורגים של המנפיק. בתאגידים בנקאיים, הנתונים במטריצות המעברים כוללים את דירוג החוב הבכיר, קרי- פיקדונות ואג"ח ואינם כוללים דירוג מכשירי חוב אחרים. לגבי חברות הביטוח הנתונים במטריצות המעברים כוללים את דירוג האיתנות הפיננסית הכוללת ׁIFSR)).

מטריצות מעברים תאגידים ומוסדות פיננסים, תקופת המדגם 2004-2014


להמחשה, משמעות הנתונים המופיעים בטבלת הנדידה המצטברת היא כי ההסתברות שדירוג של מנפיק אשר דורג Aa3 יוותר על כנו בטווח של שנה הינה 85%, ההסתברות שהדירוג יעלה ל- Aa2 עומדת על 3%, ההסתברות שהדירוג ירד ל- A1 עומדת על 8% וההסתברות שהדירוג ירד ל- A2 עומדת על 2% וכן הלאה. נוסחאת חישוב שיעור הנדידה מובאת בנספח לדוח זה.
 
עמודתWithdrawn (WR)

עמודת WR מייצגת את המנפיקים אשר הופסק המעקב אחר דירוגם. הנסיבות העיקריות להפסקת המעקב הינן: השלמת פירעון כל סדרות החוב המדורגות, הסדר חוב/פשיטת רגל של המנפיק, קבלת מידע לא מספק/ לקוי, שאינו מאפשר הערכה יעילה של כושר האשראי, או בקשת מנפיק מחברת
הדירוג להפסיק לדרג את התחייבויותיו.  

עמודת Default

בדומה לאמידת שיעור הנדידה השנתי, עמודת ה- Defaultמייצגת את פרופורציית המנפיקים, שחל לגביהם בתקופת האמידה הרלוונטית אירוע כשל פירעון מסך המנפיקים ברמת הדירוג הנתונה. מקרים בהם הגוף המדורג מבקש מחברת מידרוג להפסיק את הדירוג על רקע חוסר יכולת לעמוד בפירעון התחייבויות, נמדדו כאירוע של כשל פירעון ומצוינים גם בעמודת ה- Default (בנוסף למעברי דירוג אחרים או הפסקות דירוג שאירעו למנפיק עם אירוע הכשל ואחריו). יש לציין כי מדגם ה- Defaultהינו מצומצם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. כמו כן מידרוג אומדת את ה- Default ביחס לדירוג 12 חודשים לפני מועד הכשל ולאו דווקא ביחס לדירוג האחרון הרלוונטי לפני אירוע הכשל.  
 

אירועי כשל פירעון3

במהלך שנת 2014 נספרו שני אירועי כשל פירעון בקרב מנפיקים אשר דורגו על ידי מידרוג, וזאת בהתאם להגדרות להגדרות כשל הפירעון של מידרוג. היקף החוב המדורג של מנפיקים אלו עמד על כ-1 מיליארד ₪ במועד הכשל. מאז תחילת פעילותה של מידרוג, בשנת 2003 ונכון לדצמבר 2014, נספרו 17 אירועים של כשל פירעון בהיקף כולל של כ-14 מיליארד ₪. הדירוג הממוצע של המנפיקים שעברו אירוע כשל ב- 12 החודשים שלפני אירוע הכשל עמד על Baa2. דירוגם של  כ-75% מהמנפיקים בכשל פירעון היה באופק שלילי או בחינת דירוג עם השלכות שליליות, 12 חודשים לפני מועד הכשל.

להלן מידע לגבי מנפיקים שדורגו על ידי מידרוג וסווגו בכשל פירעון מאז תחילת פעילותה, כמדרגת סיכוני אשראי בישראל:
 

*בסמוך למועד כשל הפירעון.

**חברות אחיות בניהול ובעלות זהה וכן בעלות בנכס בסיס זהה בשיעורים דומים.

בתרשים להלן מוצגת התפלגות דירוגי המנפיקים בכשל פירעון, 12 חודשים לפני מועד הכשל וכן הדירוג הראשוני של המנפיקים:

מדד הדיוק4

כוחו האורדינאלי של דירוג משקף את היותו סולם סדר יחסי, לפיו התחייבויות בדירוגים גבוהים יותר אמורות לשקף כושר החזר אשראי טוב יותר מהתחייבויות בדירוגים נמוכים. מידרוג משתמשת במדד "המיקום הממוצע" (Average Position-AP) כמדד עיקרי לצורך בחינת דיוק הדירוג. המדד בוחן את מיקומם הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג (AP- נע בטווח שבין 0 ל- 1). המדד נותן מענה לשאלה: מהו מיקומם של מנפיקים שחוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית ליתר המנפיקים. 
 
מערכת דירוג מושלמת תציג AP קרוב ל- 100%, שמשמעותו כי המנפיקים שכשלו דורגו כולם באחוזון
התחתון של התפלגות הדירוגים וזאת לפחות שנה לפני מועד הכשל ומעיד על קשר מושלם בין הדירוג לבין ההסתברות לכשל פירעון. מערכת דירוג אקראית תציג AP באזור ה- 50% ואילו מערכת דירוג בעלת מתאם שלילי חזק לאירועי כשל תציג AP קרוב ל- 0%. בטבלה להלן מוצג מדד הדיוק על בסיס הדירוג 12 חודשים טרם מועד הכשל. בנוסף אנו מציגים את מדד הדיוק, מותאם אופק, המשקלל גם אופק דירוג שלילי או בחינת דירוג עם השלכות שליליות, ב-12 החודשים שלפני הכשל. כאמור כ- 75% מדירוגי המנפיקים בכשל פירעון, היו באופק שלילי או בחינת דירוג עם השלכות שליליות, 12 חודשים לפני מועד הכשל ולכן מדד הדיוק המשקלל גם נתון זה הינו גבוה יותר. ניתן לראות כי כוחם האורדינאלי של דירוגי מידרוג טוב יחסית, כפי שמשתקף במדד הדיוק בשנים האחרונות. יש לציין כי המספר המועט של אירועי כשל עלול ליצור הטיה במדד הדיוק.
 
להלן טבלה המציגה את מדד הדיוק, מדד הדיוק המותאם ושיעור כשל הפירעון בין השנים
2009-2014:
 


*שיעור כשל הפירעון מוגדר כיחס שבין מספר המנפיקים שעברו אירוע כשל פירעון, בהתאם להגדרות מידרוג, במהלך השנה לבין מספר המנפיקים המדורגים בתחילת התקופה.

**שיטת חישוב המדד שונתה ביחס לפרסום בשנת 2014, באופן שחישוב המיקום הממוצע בוצע ביחס להתפלגות המנפיקים בתחילת השנה (חלף ההתפלגות בסוף השנה).


דוחות קשורים
  • שיעורי נדידת דירוגים והסתברות לכשל פירעון - סיכום שנת 2013 ומצטבר, מרץ 2014
  • מדידת ביצועי דירוג חוב - דוח מיוחד, מרץ 2014
  • שיעורי נדידת דירוגים והסתברות לכשל פירעון - סיכום שנת 2012 ומצטבר, ינואר 2013
  • משמעות אופק הדירוג וסטאטוס הדירוג כמנבא שינויי בדירוגים אשראי – דוח מיוחד, מאי 2012
  • הגדרת כשל פירעון בדירוג אשראי תאגידים - דוח מיוחד, פברואר 2009

נספח - מתודולוגיה לחישוב מטריצות המעברים


מידרוג מקבצת את המנפיקים לקבוצות דירוג לפי הדירוג האחרון שלהם ולתקופת הזמן הרלוונטית (T). שיעור הנדידה השולי הינו ההסתברות שמנפיק "ששרד" ברמת דירוג מסוימת עד לתחילת התקופה T יעבור לרמת דירוג אחרת (יעלה, או ירד) עד לסוף אותה תקופה. שיעור הנדידה המצטבר הינו ההסתברות למעבר בין רמות הדירוג מזמן הקמת קבוצות הדירוג ועד לסוף התקופה T. מבחינה מתמטית, שיעור הנדידה השולי לתקופת הזמן T עבור קבוצת דירוג, שנוצרה בזמן y בדירוג z מוגדרת כפרופורציה שבין מספר החברות x(t) שעברו מקבוצת דירוג מסוימת לקבוצה אחרת במהלך טווח הזמן T חלקי סך המנפיקים באותה קבוצת דירוג לתחילת תקופת הזמן n(t). 


[1] מתודולוגית חישוב מדד הדיוק מובאת בדוח מדידת ביצועי דירוג חוב - דוח מיוחד, מרץ 2014.

[2] ללא דירוגי פרויקטים, מימון מובנה ומכשירים פיננסיים.

[3] הגדרת כשל פירעון של מידרוג בדוח: "הגדרות כשל פירעון בדירוג אשראי תאגידי", פברואר 2009.


[4] מתודולוגית חישוב מדד הדיוק מובאת בדוח מדידת ביצועי דירוג חוב - דוח מיוחד, מרץ 2014.


© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה