דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר

01.012015

אלעד סרוסי, אנליסט בכיר
elads@midroog.co.il

סיגל יששכר, ראש תחום מימון חברות
i.sigal@midroog.co.il

מטרת דו"ח זה להציג ולנתח את תיק האג"ח הקונצרני הסחיר בישראל לסוף שנת 2014, המגמות העיקריות בהתפתחות התיק וההנפקות בשנה החולפת. חלקו הראשון של הדוח סוקר את ההתפתחויות בתיק האשראי העסקי בישראל ותמהיל המימון של מגזר זה. החלק השני מציג את ההתפתחויות בגיוסי אג"ח קונצרני בשנת 2014 ובראייה רב שנתית והחלק השלישי מנתח את יתרת התיק הסחיר בהיבטים של תמהיל ענפי, ריכוזיות מנפיקים, דירוגי מנפיקים וצפי פרעונות(1). 

מקורות האשראי לסקטור העסקי בישראל – מגמות עיקריות

עלייה ביתרת האג"ח הסחיר בזכות הגידול בגיוסים. יתרת האג"ח הקונצרני הסחיר לסוף שנת 2014 הסתכמה בכ-288 מיליארד ₪ ערך נקוב(2), לעומת כ-265 מיליארד ₪ לסוף שנת 2013 – גידול של כ-8.5%. הגידול ביתרת הערך הנקוב נבע מהיקף ההנפקות השנה (ראה להלן), שעלה על היקף הפירעונות המשוער, ובהתחשב באג"ח שנמחקו מהמסחר במסגרת הסדרי חוב או רכישה עצמית. התיק כולל 274 מנפיקים שונים על פני 715 סדרות אג"ח. התיק הקונצרני מהווה כ-20% מהאשראי למגזר העסקי בישראל נכון לאוקטובר 2014. התפלגות האשראי למגזר העסקי בישראל, אוקטובר 2014