דוח מיוחד- הקטנת סיכוני ההדבקה במערכת הבנקאות הגלובאלית- פרוטוקול "ההשארות" של ISDA

04.122014

אבי בן-נון, ראש צוות
avib@midroog.co.il

 
 
מגבלות על חוזי נגזרים בין צדדים נגדיים מרכזיים: צמצום מסוים של הסיכון המערכתי במערכת הבנקאות הגלובאלית
במהלך חודש אוקטובר 2014 הודיעה (1)ISDA כי 18 בנקים גלובאליים הסכימו לחתום על פרוטוקול "הישארות" (Stay Protocol) חדש של ISDA. פרוטוקול ההישארות החדש מציע הוספת תנאי הישארות זמנית בחוזה נגזרים בין צדדים נגדיים גדולים. כלומר, התחייבות לא לממש את הזכות "לחסל"
 את החוזה עם בנק, שחווה אירוע כשל ונמצא בתהליך חילוץ (Bail in/bail out). הפרוטוקול החדש פותח בתיאום עם רגולטוריים מקומיים ועם ה- (2)FSBבמטרה להקטין את הסיכון המערכתי במערכת הבנקאות העולמית ולתמוך במסגרות העבודה לטיפול בבנקים כושלים, שפותחו במדינות רבות בעולם המערבי בשנים האחרונות.
שינוי זה הוא חלק ממסגרת רחבה יותר, שפותחה ע"י רגולטורים של בנקים גלובאליים, שמטרתה להקטין את הסיכון המערכתי בגין נפילת בנק גדול, תוך צמצום הצורך בתמיכה ממשלתית והקטנת הנטל על משלם המיסים. הסכמת הבנקים לפרוטוקול החדש עוזרת לבסס פתרון מסודר חוצה גבולות לטיפול בבנקים גדולים בעלי חשיבות מערכתית, שהשפעתה צפויה לתרום לפוטנציאל שיקום (Recovery) גבוה יותר של בנק כושל, מאשר בהליך של פשיטת רגל עבור כל בעלי החוב. 

תרשים 1: היקף הערך הנקוב של נגזרים מעבר לדלפק (OTC) של דילרים מרכזיים, ליום ה- 31.12.2013 
 
מקור: מודי'ס

היסטורית, זכויות סיום חוזה היו חלק מהחוזיים הדו צדדיים של  ISDA עבור נגזרי OTC ואפשרו לאחד הצדדים לצאת מחוזה כאשר הצד הנגדי חווה אירוע כשל ונמצא בהליך פשיטת רגל, או תהליך חילוץ מסוג כלשהו. מימוש הזכות לסיים חוזה נגזרים עם בנק כושל הנמצא תחת תכנית חילוץ רגולטורית (בעיקר כאשר מספר צדדים נגדיים מרכזיים מממשים את הזכות במקביל), עלול לפגוע במאמצי הרגולטור לחילוץ מסודר של הבנק ולשימור שווים של נכסי הבנק. במידה והרגולטור יכול להעביר את החוזים לגוף בריא, כדוגמת בנק מגשר, פוטנציאל השיקום עבור בעלי החוב צפוי להיות גבוה יותר לאורך זמן. 
הליך פשיטת הרגל של ליהמן ברדרס, אחד הדילרים הגדולים בעולם, במהלך המשבר הפיננסי יצר מהומה בשווקים לאחר הפעלת זכות סיום החוזים, תוך התרה של סכומים עצומים של עסקאות נגזרים. בתגובה ממשלות הזרימו נזילות עצומה למספר גופים פיננסים גדולים, בכדי למנוע אפקט דומינו של חדלות פירעון והדבקה נוספת של המערכת הפיננסית העולמית. 
יש לציין, כי למרות שרגולטורים בארה"ב ואירופה אימצו מנגנוני השהייה מנדטורית של זכויות "חיסול" נגזרים בהתאם לרגולציה, שהתהוותה לאחר תחילת המשבר (Dodd Frank Act & The EU Bank Recovery And Resolution Directive), הרגולציות המקומיות לא תופסות בהכרח את כל הבנקים הגלובאליים. פרוטוקול זה מכפיף את כל עסקאות הנגזרים תחת הסכמי ISDA למנגנון הישארות מנדטורי ללא קשר לרגולציה המקומית ובכך מקדם מסגרת עבודה חוצה גבולות לטיפול בבנקים כושלים. 18 הבנקים החתומים על ההסכם יאמצו את הפרוטוקול החדש החל מהראשון בינואר 2015. 
למרות האמור לעיל, עסקאות נגזרים בין דילרים מרכזיים מהוות רק כ- 12% מסך הערך הנקוב ברוטו (ללא קיזוז) בשוק נגזרי הריבית (המהווה החלק הארי בסך עסקאות הנגזרים: כ- 80% מסך שוק הנגזרים). חלק משמעותי מהשוק נובע מעסקאות בין דילרים למנהלי נכסים ותאגידים לא פיננסים (כ- 27%). נגזרים אלה לא כפופים לפרוטוקול ISDA ועלולים לפגום בתוכניות טיפול עתידיות בבנקים כושלים, אולם יכול שיטופלו במסגרת רגולציה עתידית.  

תרשים 2: שיעור הערך הנקוב ברוטו של נגזרי ריבית לפי צדדים נגדיים עיקריים

 
מקור: DTCC

תאריך הדוח: 04.12.2014

דו"ח מספר:   C061214000M
 
 [1]  TheInternational Swaps and Derivatives Association

 [2] The Financial Stability Board
 

 

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה