Sector Comment- יצרני אנרגיה

30.072014
רו"ח דביר וולף, אנליסט
dvirw@midroog.co.il 

שי מרום, ראש צוות
shaym@midroog.co.il


אנשי קשר:

רו"ח מירב בן כנען הלר, סמנכ"ל
meravb@midroog.co.il

שיפוי ביטוחי ליצרני אנרגיה במצבי עימות
במשק הישראלי קיימים יצרני אנרגיה בתחומי: ה- PV, התרמו סולארי, הקוגנרציה והקונבנציונאלי, הפועלים בהתאם להסדרים רגולטורים שונים. ההגנה אותה מספקת הרגולציה שונה לכל סוג יצרן, אך המשותף בניהם הינו הגנה מסוימת על סיכוני ביקושים ואירועי כוח עליון, בנוסף להגנה הקיימת ע"י חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 (להלן: "חוק מס רכוש")
חלק מיצרנים אלו פועלים באזורי עימות וחשופים לפגיעות כתוצאה מטרור או מלחמה, כאשר הסעדים העומדים לרשות היצרנים הינם כאמור, חוק מס רכוש והגנה רגולטורית ספציפית בהתאם לתעשיית האנרגיה אליה משתייך היצרן.
חלק מיצרני האנרגיה הפועלים באזורי העימות סובלים מפגיעות במתקני ייצור החשמל, ובחלקם לא ניתן בשל מיקומם אף לגשת ולתקן את הנזק הנגרם. מכך עולה, כי בנוסף לנזק ברכוש סובלים יצרנים אלו מאובדן רווחים לתקופה ארוכה יותר מתקופת תיקון הנזק. במסגרת המימון של תחנות כוח אלו קיימות קרנות מזומנים שונות שמטרתן לגשר על פערים תזרימיים הנובעים מסיבות שונות, בגובה שרות חוב של כחצי שנה. בפרק זמן זה על היצרן להשיג את השיפוי בגין אובדן נזק ואובדן רווחים.
 
חוק מס רכוש מקצה 15% ממיסי הרכישה הנגבים במדינת ישראל (בהתאם לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג 1963) לטובת קרן מיוחדת לתשלום פיצויים בגין נזק (להלן: "קרן הפיצויים"). ע"פ חוק מס רכוש, תשלם קרן הפיצויים, בין היתר, עבור נזק מלחמה ועבור נזק עקיף.
 
  • נזק מלחמה - נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה או איבה נגד ישראל
  • נזק עקיף - הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום ישוב ספר
במאי 2007, הוגדרו ישובי עוטף עזה כישובי ספר לעניין חוק מס רכוש (ראה מפה מצורפת משמאל) בהתאם להודעת ראש הממשלה (כמ"מ שר האוצר)(1). לפיכך, בהתאם לחוק מס רכוש, זכאים יצרנים הממוקמים באזור זה לפיצוי, הן בגין נזקים לרכוש (מכוח הגדרת נזק מלחמה) והן בגין אובדן רווחים (מכוח הגדרת מיקום הפרויקט כיישוב ספר והגדרת נזק עקיף). 
לגבי מבצע "צוק איתן", ביום 15 ביולי 2014 פורסם כי "שר האוצר הנחה את רשות המיסים להיערך למתכונת של פיצויים עקיפים לתושבי הדרום בדומה לקריטריונים שהיו לאחר מבצע עמוד ענן".(2)במסגרת קובץ התקנות שפורסם כמתווה לפיצוי הנזקים שחלו בעקבות מבצע עמוד ענן,(3) הוגדרו ישובים בטווח של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה כ"אזור מוכרז" (כפי שמופיע במפה המצורפת לעיל), הזכאי לפיצוי גם בגין נזק עקיף, כפי שתואר לעיל. נזכיר כי נזק לרכוש שנגרם ליצרן יפוצה במסגרת קרן הפיצויים ללא זיקה למיקומו.
במסגרת הסדרה ספציפית ליצרני אנרגיה באמות המידה (להלן: "אמות המידה") שהתקינה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן: "רשות החשמל"), ישנו פיצוי המהווה רובד נוסף (מעבר לחוק מס רכוש ולביטוח מלחמה וטרור) וזאת במסגרת הגדרת אירועי כוח עליון וכוח עליון מעכב. אמות המידה מגדירות מלחמה ו/או אירוע טרור המתמשך פחות מ- 180 יום (ומעל ל- 7 ימים), כאירוע כוח עליון מעכב וזאת במסגרת זמן קצוב המוגדר הן לתקופת ההקמה והן לתקופת הפעלה מסחרית(4). בהתרחש אירוע כוח עליון מעכב, מוענק פיצוי במסגרת תעריף החשמל להוצאות ישירות, עלויות שיקום נזקים פיזיים למתקן הייצור, וכל עוד מתמשך אירוע כוח עליון, יינתן פיצוי בתעריף גם לתשלומים השוטפים של החוב הבכיר. 
חלק מהיצרנים הקרובים באופן מיוחד לאזורי העימות וחשופים לפגיעות, גם לא בזמן מלחמה, רכשו ביטוח לכיסוי מפני סיכוני מלחמה וטרור(5). פוליסות מסוג זה עשויות לכסות נזקים ישירם ונזקים עקיפים, בגבולי אחריות משתנים, והכול בהתאם למו"מ ולשיקולים מסחריים של היצרן וחברת הביטוח. עם זאת, יש לציין כי במצב הגיאופוליטי המורכב באזורנו, קיים קושי רב בהתכסות בפוליסות אלו בתנאים אטרקטיביים ליצרנים.
נזכיר כי תשלומים מכוח אמות המידה מהווים רובד משלים, ובשום מקרה לא מתקיים "כפל ביטוחי" על תשלומים שהתקבלו מכוח חוק מס רכוש או מביטוח מלחמה וטרור.
 
כמו כן, ישנם יצרנים אשר זכו במכרז ספציפי לייצור חשמל ואינם במסגרת הסדרת אמות המידה. ליצרנים אלה קיימת הגנה מאירועי כוח עליון וכוח עליון מעכב, בהתאם לתנאי המכרז הספציפי.
 
סיכום
מסקירת עיקר הסעדים העומדים לרשות יצרני אנרגיה לפיצוי נזקים שנגרמו כתוצאה ממלחמות ואירועי טרור, עולה כי מפני פגיעה ברכוש קיימת ליצרנים הגנה. עם זאת, לעניין אובדן רווחים, למעט במקרה בו התכסה יצרן בפוליסת מלחמה וטרור למקרה דנן, הסעד העומד לרשות היצרנים הינו קרן הפיצויים. היות וקרן הפיצויים מכסה נזקים עקיפים כאובדן רווחים רק באזורים מוכרזים, יש לבחון כל מקרה לגופו.
דירוגם של יצרנים להם נגרמו נזקים עקיפים, אשר אינם ממוקמים באזורים מוכרזים ולא יפוצו ע"י חוק מס רכוש, עלול להיפגע כתלות בהיקף הנזק לעומת היקף קרנות הביטחון שהועמדו לפרויקט, אשר יאפשרו לו להמשיך בשירות החוב. בין היתר, ייבחנו יחסי הכיסוי הצפויים של הפרויקט עם חזרתו לפעולה מלאה.
יש לציין כי הנחת מידרוג לדירוג פרויקטים הממוקמים באזור המוכרז, כי הפרויקט יפוצה במסגרת חוק מס רכוש, באופן שיכסה במלואו על הנזק שנגרם לרכוש באופן ישיר וכן על אובדן הרווחים, כך שיכולת שירות החוב לא תיפגע. 
מידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות בפיצויים שיוענקו מכוח חוק מס רכוש ואמות המידה, והשלכותיהם על יכולת שירות החוב של יצרני האנרגיה.
[3] קובץ התקנות, 2 בינואר 2013

[4] 270 יום מצטברים בתקופת ההקמה ובמשך 24 חודשים מיום הפעלה מסחרית או תקופה אחרת בהתאם להחלטה של רשות החשמל.

[5] המוגדרים בפוליסה ספציפית.
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה