דוח מיוחד- הצעת ועדת באזל לשיפור מדידת סיכון האשראי תומכת בשיפור פרופיל הסיכון של בנקים

14.012015אנשי קשר:
אבי בן-נון, ראש צוות
avib@midroog.co.il
סיגל יששכר, סמנכ"ל וראש תחום חברות
i.sigal@midroog.co.il

ב- 22 בדצמבר 2014 פרסמה ועדת באזל ("BCBS") שתי הצעות לדיון: האחת נוגעת לאופן חישוב נכסי סיכון בגין סיכון אשראי לפי השיטה הסטנדרטית (עידון והתאמת החישוב הנוכחי הסטנדרטי לפי באזל II) והשנייה קובעת חסם הוני תחתון מחמיר לצורך קביעת יחסי הלימות ההון לבנקים המשתמשים במודלים מתקדמים (IRBA). להערכת מידרוג, לאישור ההצעות ויישומן במערכת המקומית (בעת הנוכחית רק הצעת חישוב נכסי הסיכון בצורה הסטנדרטית רלוונטית לבנקים ישראליים, נוכח מגבלה רגולטורית) ובכלל תהיה השפעה חיובית על פרופיל הסיכון של בנקים- הן ישקפו בצורה טובה יותר את הסיכונים להם בנקים חשופים וכתוצאה מכך גם את היקף הכריות ההוניות הנדרשות. בנוסף, יישום ההצעות אמור לשפר את יכולת ההשוואה של יחסי ההון הן עבור בנקים המשתמשים בשיטה הסטנדרטית והן עבור אלו המשתמשים במודלים מתקדמים, ולהקטין משמעותית את השונות בחישוב ובמדידת הסיכון ולתרום לשיפור הרלוונטיות של נכסי הסיכון כמדד לסיכון. הצעות אלו מובאות במסגרת מחויבות ה- BCBS לחיזוק האמינות, העקביות וההשוואתיות של יחסי ההון לפי דירקטיבת באזל III. 
חישוב נכסי סיכון בגישה הסטנדרטית
ה- BCBS שואף לשפר את חישוב נכסי הסיכון בגישה הסטנדרטית במספר דרכים: הקטנת ההסתמכות על דירוגים חיצוניים; שיפור רגישות המשקולות לסיכון; הפחתת שיקול הדעת של הרגולטורים המקומיים; חיזוק הקשר בין הגישה הסטנדרטית למתקדמת וכאמור, חיזוק יכולת ההשוואה של יחסי ההון עבור בנקים.  
בדומה לחישוב נכסי הסיכון בגישה הסטנדרטית הקיימת, גם המדידה החדשה אמורה להיות פשוטה וישירה, תוך יצירת מסגרת מדידה רגישה ומותאמת בצורה טובה יותר לסיכון. לדוגמא, חישוב נכסי סיכון עבור תיק המשכנתאות לא יכלול עוד משקל סיכון אחד (35%), אלא טווח משקולות שבין 25% ל- 100% כתלות בגורמי סיכון דוגמת שיעור ה- LTV ויכולת שירות החוב. נציין כי במקרה ספציפי זה הפיקוח על הבנקים בישראל הקדים וייצר מסגרת ספציפית מותאמת סיכון בתחום המשכנתאות במסגרת מדיניות מאקרו יציבותית, תוך זיהוי סגמנט המשכנתאות כמוקד סיכון.
דוגמאות נוספות לחישוב נכסי סיכון כתלות בגורמי סיכון הינה חשיפת בנק לבנקים אחרים, אשר יכולה לקבל משקולות בטווח שבין 30% ל- 300% כתלות בשני משתנים- יחס הון עצמי רובד 1 והיקף החובות שאינם מבצעים, וזאת במקום החישוב הנוכחי, שמסתמך על דירוגים חיצוניים של בנקים או דירוג המדינה. בחשיפה לתאגידים טווח המשקולות ינוע בין 60% ל- 300% כתלות בשני גורמי סיכון: היקף ההכנסות ומינוף. בנוסף, ישפיע התיקון המוצע גם על פישוט הטכניקות להפחתת סיכון אשראי (CRM- לדוגמא, ביטחונות), כיול מחדש של שיעורי ההישענות והקטנת ההסתמכות על הערכותיו הפנימיות של הבנק.

הגבלת ההסתמכות על מודלים מתקדמים 
התיקונים המוצעים ישפרו את רגישות המשקולות לסיכון וצפויים להוביל לדרישת הון גבוהה יותר מבנקים רבים וכפועל יוצא לשיפור של כריות ספיגת ההפסדים ועמידותם של בנקים בפני זעזועים.
כאמור, לתיקון המוצע השפעה ישירה על בנקים המחשבים נכסי סיכון בגישה הסטנדרטית, אולם גם בנקים המשתמשים במודלים מתקדמים יושפעו ממנו היות ולפי ההצעה של ועדת באזל, החסם ההוני התחתון בגישה המתקדמת יתבסס על חישובי ההון עבור אותם בנקים בגישה הסטנדרטית. 
תחת חסם ההון התחתון, דרישת ההון עבור בנק מבוסס גישה מתקדמת לא יכולה לרדת משיעור מסוים מההון המחושב עבור אותו בנק בגישה הסטנדרטית, ללא תלות בתוצאות המודל המתקדם. לכן, ההטבה ההונית משימוש במודלים מתקדמים תיגזר לא רק מתוצאות המודל, כי אם מחישוב הלימות ההון בגישה הסטנדרטית ושיעור החסם התחתון, שיקבע בהמשך השנה ע"י ה- BCBS. לדוגמא, במידה ויקבע חסם של 80% מההון הנדרש תחת הגישה הסטנדרטית, חסם זה יהפוך אפקטיבי במידה ודרישת ההון תחת מודל ה- IRBA תהיה פחותה מכך, כלומר במקרה זה הטבת השימוש במודל מתקדם תוגבל ל- 20%.  לטענת ה- BCBS, הגבלה זו נובעת מכך שלא ניתן להסתמך לחלוטין על שיטת המודלים הפנימיים ולכן נדרש להגביל את ההטבה ההונית הנובעת משימוש בהם.             
 
 
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה