אינדקס מתודולוגיות - 24.09.2020

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני.

אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.

דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, 
נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. 
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. 
דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.

מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 

הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, 
ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.

בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, 
לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, 
בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

Rank  
   

Category: מימון תאגידי

 'דירוג חברות נדל"ן מניב'23.01.2019
 'דירוג חברות אחזקה'07.11.2017
 'דירוג חברות ליסינג תפעולי'07.06.2016
 'דירוג חברות קמעונאות'17.05.2016
 'דירוג חברות תקשורת'08.03.2016
 'דירוג חברות נדל"ן יזום למגורים'11.02.2016
 'דירוג חברות מלונאות'11.02.2016
 'דירוג חברות תעשייה יצרנית'29.12.2015
 'דירוג חברות קבלנות'16.09.2015
 'דירוג תאגידים לא-פיננסיים'16.09.2015
 'דירוג חברות דיור מוגן בישראל'28.10.2014
 'דרוג חברות תעשיה ביטחונית'12.02.2014

Category: מוסדות פיננסים

 'דירוג בנקים'26.03.2019
 'דירוג חברות כרטיסי אשראי'24.12.2018
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי'25.12.2017
 'דירוג חברות ביטוח אשראי'14.05.2017
 'חברות מימון חוץ בנקאיות'01.03.2016
 'דירוג בתי השקעות'16.11.2015

Category: מימון מובנה

 'מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות'26.02.2019
 '(Colleterlaized Debt Obligations (CDOs- הודעת ביטול'21.08.2018
 'דירוג תעודות פיקדון'10.05.2018
 'מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב'17.05.2017
 'אג"ח מגובה נכסים- ABS'17.05.2017
 'הערכת איכות נותן השירותים בתעודות סל ובתעודות פיקדון'20.04.2017
 'Structured Notes Backed by Bonds Note אגרות חוב מגובות - הודעת ביטול'04.04.2017
 'מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות'28.03.2017
 'מכשירי חוב מגובים משכנתאות למגורים -(Residential Mortgage Backed Securities (RMBS'02.03.2016
 'נותן השירותים ויזם העסקאות בניירות ערך מגובי נכסים'02.03.2016
 'דירוג עסקאות Funded CDS/CLN'26.07.2015
 'אג"ח מגובה משכנתאות מסחריות CMBS'03.05.2015
 'איגוח כלל תאגידי'06.12.2012

Category: פרויקטים ותשתיות

 'דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות'20.02.2018
 'דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות'20.02.2018
 'דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית'21.05.2015
 'דירוג חברות הפועלות בענף תחבורה ציבורית'04.05.2015
 'דירוג חברות פיתוח נכסי נמל'22.04.2015
 'דירוג חברות הולכת חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה'22.04.2015
 'דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה'22.04.2015
 'דירוג חברות נמל'13.04.2015
 'מימון פרוייקטי כבישי אגרה'25.09.2011

Category: כללי

 'דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי'14.08.2018
 'דירוג מנפיק הקשור למדינה'05.07.2018
 'התאמות בגין חכירה תפעולית לזמן ארוך'01.07.2018
 'דגשים בהערכת נזילות של מנפיקים - הודעת ביטול'07.11.2017
 'שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי'10.09.2017
 'דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים'05.09.2017
 'טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)'20.07.2016
 'דירוג זמן קצר של ניירות ערך מסחריים'02.07.2015

Category: אחר

 'דירוג תעודות סל-הודעת ביטול'24.12.2018
 'דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי'05.07.2018
 'הערכת איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה (MQ)-הודעת ביטול'08.03.2018

Category: בקשות להערות הציבור (RFC)

 'שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור'11.06.2019
 'דירוג בנקים- תוצאות הערות הציבור'26.03.2019
 'דירוג בנקים- סגור להערות הציבור'13.03.2019
 'מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור'26.02.2019
 'דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור'23.01.2019
 'מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-סגור להערות הציבור'09.01.2019
 'דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור'24.12.2018
 'דירוג חברות כרטיסי אשראי-סגור להערות הציבור'24.12.2018
 'דירוג חברות נדלן מניב - סגור להצעות הציבור'19.11.2018
 'דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור'14.08.2018
 'דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור'14.08.2018
 'דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור'05.07.2018
 'דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור'05.07.2018
 'דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור'20.06.2018
 'דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור'21.05.2018
 'דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי - סגור להערות הציבור'21.05.2018
 'דירוג חברות כרטיסי אשראי- סגור להערות הציבור'16.05.2018
 'דירוג תעודות פיקדון- תוצאות הערות מהציבור'10.05.2018
 'דירוג תעודות פיקדון- סגור להערות הציבור'20.03.2018
 'דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות- סגור להערות הציבור'20.02.2018
 'דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות - תוצאות הערות מהציבור'20.02.2018
 'דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור'20.02.2018
 'דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- תוצאות הערות מהציבור'20.02.2018
 'דירוג תעודות פיקדון-תוצאות הערות מהציבור'23.01.2018
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-סגור להערות הציבור'25.12.2017
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-תוצאות הערות מהציבור'25.12.2017
 'דירוג בנקים - תוצאות הערות מהציבור'23.11.2017
 'דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור'23.11.2017
 'דירוג מנפיק הקשור למדינה-סגור להערות הציבור'23.11.2017
 'דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-סגור להערות ציבור'23.11.2017
 'דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-תוצאות הערות מהציבור'23.11.2017
 'דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות מהציבור'07.11.2017
 'דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור'24.09.2017
 'שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - תוצאות הערות מהציבור'10.09.2017
 'דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים - סגור להערות הציבור'05.09.2017
 'דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים-תוצאות הערות מהציבור'05.09.2017
 'שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי-סגור להערות ההציבור'22.08.2017
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור'31.07.2016
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- סגור להערות הציבור'20.06.2016
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה