מתודולוגיות

יוני2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי , שפורסמה על ידה בספטמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).
מרץ2019

דירוג בנקים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בפיקדונות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י בנקים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג של מכשירים אלה.
מרץ2019

דירוג בנקים- תוצאות הערות הציבור

במרס 13- פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג בנקים .בתאריך ה 2019 בפברואר 12- ביום ה . דוח מתודולוגי לדירוג בנקים – נסגרה הזמנה זו להערות הציבור 2019
מידרוג לא קיבלה הערות כלשהן במהלך תקופת הגשת התגובות.
לא בוצעו שינויים למתודולוגית הדירוג אך בצענו מספר התאמות טווחים בפרמטרים של הלימות ההון, חובות בעייתיים ביחס להון עצמי והפרשה להפסדי אשראי והיחס של רווח לפני מס והוצאות להפסדי אשראי לממוצע נכסי סיכון. כמו כן בוצעו מספר תיקוני הגהה ועריכה.
.http://www.midroog.co.il הגרסה הסופית של מתודולוגית הדירוג זמינה באתר מידרוג
מרץ2019

דירוג בנקים- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג בנקים שפורסמה על ידה בנובמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה) וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג בנקים.
פברואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים (ABS), מסוג הלוואות צרכניות (להלן:”Consumer Loan Backed Securitizations” או "איגוח הלוואות צרכניות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.
פברואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-09 בינואר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות. בתאריך ה-10 בפברואר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות.
ינואר2019

דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-15 באוקטובר 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן מניב. ביום ה-15 בנובמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות נדל"ן מניב
ינואר2019

דירוג חברות נדל"ן מניב

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הנדל"ן המניב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הנדל"ן המניב.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף הנדל"ן המניב (להלן: "מטריצת הדירוג"). להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף הנדל"ן המניב ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוגים בענף הנדל"ן המניב. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
ינואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים (ABS), מסוג הלוואות צרכניות (להלן:”Consumer Loan Backed Securitizations” או "איגוח הלוואות צרכניות").
הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-20 בנובמבר 2018, פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-20 בדצמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף כרטיסי אשראי (להלן: "מטריצת הדירוג"). להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף כרטיסי אשראי ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוגים בענף כרטיסי אשראי. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה על בסיס נתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף כרטיסי אשראי (להלן: "מטריצת הדירוג"). להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף כרטיסי אשראי ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוגים בענף כרטיסי אשראי. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה על בסיס נתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
דצמבר2018

דירוג תעודות סל-הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה 2014- , הרינו לדווח בזאת על ביטול
המתודולוגיה לדירוג תעודות סל. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי
להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
נובמבר2018

דירוג חברות נדלן מניב - סגור להצעות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הנדל"ן
המניב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הנדל"ן המניב.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף הנדל"ן המניב )להלן: "מטריצת
הדירוג"(. להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון
האשראי של חברות הפועלות בענף הנדל"ן המניב ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר
לקביעת דירוגים בענף הנדל"ן המניב. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או
באמצעות שילוב שלהם.
אוגוסט2018

(Colleterlaized Debt Obligations (CDOs- הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 (ח)(1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה-2014, הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיהCollateralized Debt Obligation (CDO), מדצמבר 2008. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
אוגוסט2018

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בחובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה. הדוח נועד לשקף את השיקולים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג.
אוגוסט2018

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-9 ביולי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי. בתאריך ה-9 באוגוסט 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי.
אוגוסט2018

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בחובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה. הדוח נועד לשקף את השיקולים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג.
דוח מתודולוגי זה מחליף את הדוח המתודולוגי שפורסם ביוני 2017. מידרוג סבורה כי אין בפרסום המתודולוגיה בכדי לגרום לשינוי הדירוגים הקיימים.
מטרת הפרסום הינה להתייחס לגישת מידרוג לסיווג מכשירים היברידיים והלוואות בעלים כחוב או הון (ראה נספח א), תחת קביעת חסם עליון לגובה ההטבה ההונית שתינתן למכשירים היברידיים כחלק מבחינת מבנה המימון של החברה (ראה נספח ב). כמו כן, נוספו הבהרות לפירוט השיקולים בדירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה.
יולי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.
יולי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מנפיק הקשור למדינה. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - דוח מתודולוגי לדירוג מנפיק הקשור למדינה.
יולי2018

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות (להלן: "רשויות מקומיות" ו/או "רשות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגי הרשויות המקומיות והאג"ח המוניציפאלי.
יולי2018

דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי.
יולי2018

התאמות בגין חכירה תפעולית לזמן ארוך

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית. הדו"ח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר ביישום גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית. עוד יצויין כי דוח מתודולוגי זה מתייחס להתאמות בגין חכירה תפעולית בדירוגי מימון תאגידי בלבד (ללא בנקים, מבטחים וחברות כרטיסי אשראי) . גישתנו לבחינת הפרמטרים הפיננסיים וכן למאפייני הענף והחברה, בדירוגי מימון תאגידי, מתוארת בדוחות המתודולוגיים הרלוונטיים לכל דירוג, ניתן לעיין בדוחות המתודולוגיים באתר מידרוג.
יוני2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-16 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-17 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.
מאי2018

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות (להלן: "רשויות מקומיות" ו/או "רשות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגי הרשויות המקומיות והאג"ח המוניציפאלי.
מאי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.
מאי2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. מתודולוגיה זו, תחול על חברות כרטיסי אשראי העוסקות בפעילות סליקה והנפקת כרטיסי אשראי ומפוקחות ע"י בנק ישראל (להלן: "הענף"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
מאי2018

דירוג תעודות פיקדון- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 20 במרץ 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תעודות פיקדון. בתאריך ה- 19 באפריל 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תעודות פיקדון.
מאי2018

דירוג תעודות פיקדון

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בתעודות פיקדון ׁ(להלן: "תעודות פיקדון"). הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי
עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד משתנים כמותיים, איכותיים וסטטיסטיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח אינו מכיל דיון ממצה
באשר לכל המשתנים הגלומים בדירוג, ונועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, הכמותיים והסטטיסטיים שהינם בדרך
כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של תעודות פיקדון.
מרץ2018

דירוג תעודות פיקדון- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בתעודות פיקדון(להלן: "תעודות פיקדון"). הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי
עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד משתנים כמותיים, איכותיים וסטטיסטיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח אינו מכיל דיון ממצה
באשר לכל המשתנים הגלומים בדירוג, ונועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, הכמותיים והסטטיסטיים שהינם בדרך
כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של תעודות פיקדון.
מרץ2018

הערכת איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה (MQ)-הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1 ( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה- 2014 הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיה לדירוג איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה ) MQ (. אין בביטול המתודולוגיה האמורה כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים לטובת פרויקטים של תחנות כוח פוסיליות ואנרגיה מתחדשת.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תחנות כוח פוסליות ואנרגיות ומתחדשות.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים לטובת פרויקטים של תחנות כוח פוסיליות ואנרגיה מתחדשת אשר ליבת פעילותם הינה ייצור חשמל ומכירתו ללקוחות קצה שונים.
המתודולוגיה מקיפה מגוון נרחב של סוגי נכסים (מנכס בודד לפורטפוליו של נכסים) מגוון טכנולוגיות (מתקני ייצור חשמל קונבנציונאליים, טכנולוגיית PV , תרמו-סולאר, רוח ועוד) ומאפייני מימון שונים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים
הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בעסקאות מימון פרויקטים ותשתיות. המתודולוגיה הינה כללית ולוקחת בחשבון אלמנטים מרכזיים בדירוג עסקאות מימון פרויקטים, באופן רוחבי, לרבות פרויקטים הכוללים סיכון הקמה או פרויקטים אשר לא קיימת בעבורם מתודולוגיה פרטנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מימון הקמה ותפעול של
פרויקטים ותשתיות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בעסקאות מימון פרויקטים ותשתיות . המתודולוגיה הינה כללית ולוקחת בחשבון אלמנטים מרכזיים בדירוג עסקאות מימון פרויקטים, באופן רוחבי, לרבות פרויקטים הכוללים סיכון הקמה או פרויקטים אשר לא קיימת בעבורם מתודולוגיה פרטנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.
ינואר2018

דירוג תעודות פיקדון-תוצאות הערות מהציבור

...
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
הפועלות בענף ביטוח חיים, בריאות וכללי
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
הפועלות בענף ביטוח חיים, בריאות וכללי
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 19 בנובמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור למתודולוגיה בנושא דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
בתאריך ה- 20 בדצמבר 2017 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור
נובמבר2017

דירוג בנקים - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור למתודולוגיה בנושא דירוג בנקים.
נובמבר2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי חוב פוגמים.
נובמבר2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה.
נובמבר2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-סגור להערות ציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות
נובמבר2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 4 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פוגמים.
נובמבר2017

דירוג חברות אחזקה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות אחזקה.
נובמבר2017

דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 17- באוגוסט 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא דירוג חברות אחזקה.
נובמבר2017

דגשים בהערכת נזילות של מנפיקים - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13ח1 לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת
על ביטול המתודולוגיה הערכת נזילות של מנפיקים.
אוקטובר2017

Rating Defaulted Debt Instruments and Issuers and Impaired Debt Instruments Methodology Report , September 2017

The purpose of this report is to explain Midroog's approach to rating debt instruments or issuers in default and impaired debt instruments, according to Midroog's definitions of default.
ספטמבר2017

דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות אחזקה שפורסמה על ידה בדצמבר 2011
ספטמבר2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

מטרת דוח מתודולוגי זה הינה להסביר את גישת מידרוג בבחינת מאפיינים מבניים בדירוג מנפיקים ומכשירי חוב בתחום המימון
התאגידי
ספטמבר2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-19 ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם
להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 19- ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פוגמים. בתאריך ה 20- באוגוסט 2017 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פגומים.
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם
להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.
אוגוסט2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי-סגור להערות ההציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג בבואה לבחון שיקולים
מבניים בדירוג של מכשירי חוב ומנפיקים בתחום המימון התאגידי.
מאי2017

מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים הלוואות לכלי רכב וליסינג
לכלי רכב
מאי2017

אג"ח מגובה נכסים- ABS

ניירות ערך מגובי נכסים או Asset Backed Securities להלן: " ABS "- מהווים חוב שעתיד להיפרע מתזרים המזומנים הנובע ממספר
רב של נכסים או זכויות הומוגניים, המאוגדים יחדיו ומהווים את נכס הבסיס בעסקה
מאי2017

דירוג חברות ביטוח אשראי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
הפועלות בענף ביטוח אשראי
אפריל2017

הערכת איכות נותן השירותים בתעודות סל ובתעודות פיקדון

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת הסיכונים הגלומים בחברה המנהלת מכשירים פיננסיים מסוג תעודות סל ותעודות פיקדון.
אפריל2017

Structured Notes Backed by Bonds Note אגרות חוב מגובות - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13)(ח) (1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה 2014- , הרינו לדווח בזאת על ביטול
ממאי 2011 . אין לחברה כיום דירוגים מונפקים Note אגרות חוב מגובות - Structured Bonds Backed by Notes המתודולוגיה
לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
מרץ2017

מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המגובים במשכנתאות הפוכות להלן:
(Reverse Mortgages Securitizations או " RMS .)" הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים
על הדירוג ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד מאפיינים אלו עשויים להשפיע על
הדירוג. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע,
והניתוח הסטטיסטי שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של מכשירי חוב מגובים בנכסים מסוג זה.
יולי2016

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-17 במאי 2016 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015, וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם. בתאריך ה-20 ביוני 2016 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - הזמנה להגיש הערות מהציבור – מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי.
יולי2016

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
יוני2016

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015 (להלן-"המתודולוגיה הקיימת"), וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם.
יוני2016

דירוג חברות ליסינג תפעולי

מטרת דוח מתודולוגי זה היא להציג את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי החוב המונפקים ע"י חברות ליסינג תפעולי, ולאפשר חברות, למשקיעים ולבעלי עניין שונים בשוק ההון, שקיפות רבה יותר בהבנת הפרמטרים העיקריים אותם מידרוג בוחנת בתהליך הדירוג.
מאי2016

דירוג חברות קמעונאות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הקמעונאות.
מרץ2016

דירוג חברות תקשורת

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף התקשורת. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על דירוג חברות תקשורת ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף.
מרץ2016

מכשירי חוב מגובים משכנתאות למגורים -(Residential Mortgage Backed Securities (RMBS

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המגובים במשכנתאות למגורים (להלן: Residential Mortgage Backed Securities או "RMBS"), בישראל. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של מכשירי חוב מגובים בנכסים מסוג זה. מתודולוגיה זו מחליפה את המתודולוגיה שפורסמה ב-2007. הפרסום נועד לפרט ולחדד את הפרמטרים העיקריים המשמשים בדירוג.
מרץ2016

נותן השירותים ויזם העסקאות בניירות ערך מגובי נכסים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת הסיכונים הגלומים בנותן השירותים ויזם העסקאות לנכסים המגבים. הערכתServicer Quality (SQ) ויזם העסקאות (גוף החיתום) בגין הנכסים המגבים Originator Assessment (OA), הינם הערכה באשר ליכולתם למנוע ולמזער הפסדים בנכסים המגבים בעסקאות בעלות חוב מגובה נכסים ספציפית. הערכת יכולת נותן השירות להשפיע על ההפסד, כפי שבאה לידי ביטוי בהערכת ה- SQ, מבוססת על גורמים הנמצאים בשליטת נותן השירות. גישת ה-SQ מפרידה בין יכולת נותן השירותים לביצועי הנכסים המגבים, ומאפשרת להעריך את יעילות נותן השירותים במניעת הפסד ומקסום התקבול במקרי קיצון בנכסים המגבים. במסגרת ניתוח ה- SQ נלקחים בחשבון, בין היתר, היציבות התפעולית והפיננסית של נותן השירות וכן יכולתו להיערך לתנאי שוק משתנים. הניתוח מבוסס, בין היתר על המבנה הארגוני של החברה, מאפייני הניהול, ניתוח פיננסי, בקרות ותהליכים תפעוליים וכן אסטרטגיית הפעולה שלו באירועים מוגדרים. הערכת ה- OA בוחנת את יכולת יזם העסקאות להעריך ולתמחר נאמנה את הסיכונים הגלומים בעסקאות אשראי בגין הנכסים המגבים. הערכות ה- OA מבוצעות על בסיס מידע היסטורי ומידע צופה פני עתיד לפיו, מעריכה מידרוג את איכות החיתום של יזם העסקאות בגין הנכסים המגבים. הניתוח מתבסס בין היתר, על מדיניות ונהלי החיתום, יכולות השיווק והמכירות, מדיניות ונהלי הערכת שווי, מדיניות ונהלי סגירת עסקה, וניהול סיכוני אשראי.
מרץ2016

חברות מימון חוץ בנקאיות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף המימון החוץ בנקאי (להלן: "חברות מימון"). המתודולוגיה מתייחסת למגוון רחב של חברות מימון, אשר רווחיהן מבוססים בעיקר על מרווח, בהיותן מתווכות פיננסיות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות מימון ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
פברואר2016

דירוג חברות נדל"ן יזום למגורים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף נדל"ן למגורים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הנדל"ן למגורים ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף.
פברואר2016

דירוג חברות מלונאות

מטרת דו"ח זה הינה להסביר את מתודולוגיית מידרוג בבואה להעריך את רמת הסיכון של חברות הפועלות בענף המלונאות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף המלונאות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח אינו מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
דצמבר2015

דירוג חברות תעשייה יצרנית

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף התעשייה היצרנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על דירוג חברות תעשייה יצרנית ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף.
נובמבר2015

דירוג בתי השקעות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י בתי השקעות.
המתודולוגיה מתייחסת למגוון רחב של חברות מנהלות נכסים עבוד צדדים שלישיים, אשר רווחיהן מבוססים על הכנסות
מדמי ניהול קבועים ו/או דמי ניהול מבוססי תשואה ורווחי נוסטרו. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים
העיקריים, אשר משפיעים על דירוג בתי השקעות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי ענין אחרים בשוק ההון
בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוג החברות בענף. הדוח אינו מכיל דיון ממצה בכל
הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם
בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
ספטמבר2015

דירוג חברות קבלנות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
בענף הקבלנות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על דירוג חברות
קבלניות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים
עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף.
ספטמבר2015

דירוג תאגידים לא-פיננסיים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים על ידי חברות
תפעוליות שאינן גופים פיננסיים (Non-financial Corporates) ואשר לענף הפעילות שלהן אין מתודולוגיית דירוג
ספציפית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על דירוג חברות ויכול לשמש
ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על
דירוגי החברות בענף.
ספטמבר2015

Lorem ipsum dolor sit amet 1

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
ספטמבר2015

Lorem ipsum dolor sit amet 2

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
יולי2015

דירוג עסקאות Funded CDS/CLN

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מסוג .Funded CDS/CLN הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מכשירי חוב אלו, ויכול לשמש
ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על
דירוגי מכשירי חוב אלו.
יולי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 4

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
יולי2015

דירוג זמן קצר של ניירות ערך מסחריים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בדירוגים לזמן קצר של
ניירות ערך מסחריים . יודגש כי מתודולוגית דירוג זו מתייחסת גם לדירוג נע"מ שאינם רשומים למסחר.
הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג נע"מ, ויכול לשמש ככלי עזר
לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג.
הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים
והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים.
יולי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 3

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
מאי2015

דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית

דוח זה סוקר את המתודולוגיה לדירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית. מטרת דוח זה
הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף האמור.
הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות וספקיות חשמל
הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון
בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל
הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם
בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
מאי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 5

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
מאי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 6

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
מאי2015

דירוג חברות הפועלות בענף תחבורה ציבורית

דוח זה סוקר את המתודולוגיה לדירוג חברות הפועלות בענף התחבורה הציבורית. מטרת דוח זה הינה להסביר את
גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף התחבורה הציבורית. הדוח
נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף התחבורה הציבורית
ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים
להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא
להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת
הדירוגים בענף זה.
מאי2015

אג"ח מגובה משכנתאות מסחריות CMBS

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מסוג אג"ח מגובות
משכנתאות מסחריות בישראל. הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוגים ויכול לשמש ככלי עזר לחברות,
משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע.
אפריל2015

דירוג חברות פיתוח נכסי נמל

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בדירוג חברות פיתוח נכסי נמל מקומיות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים
העיקריים המשפיעים על דירוג חברות פיתוח נכסי נמל ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים
בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על חברות אלו.
אפריל2015

דירוג חברות הולכת חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בדירוג חברות הולכת חשמל וגז טבעי
תחת רגולציה בישראל. הדוח נועד לשקף את המאפיינים
האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות הולכה תחת רגולציה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות,
משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי חברות אלו.
הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים
והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
אפריל2015

דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי של חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג
החברות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים
עשויים להשפיע על דירוגי חברות אלו. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא
להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת
הדירוגים בענף זה.
אפריל2015

דירוג חברות נמל

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע " י חברות
בענף הנמלים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות נמלים
ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים
להשפיע על דירוגי החברות בענף.
אוקטובר2014

דירוג חברות דיור מוגן בישראל

מטרת דו"ח זה הינה להסביר את מתודולוגיית מידרוג בבואה להעריך את רמת הסיכון של חברות הפועלות בענף הדיור
המוגן. הדו"ח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג ויכול לשמש ככלי
עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון.
פברואר2014

דרוג חברות תעשיה ביטחונית

מטרת דו"ח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
התעשייה הביטחוניות. הדו"ח נועד לשקף את המאפיינים האיכותניים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על דירוג
חברות תעשייה ביטחוניות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון.
דצמבר2012

איגוח כלל תאגידי

דוח מתודולוגי המתאר את העקרונות המתודולוגיים לדירוג איגוח כלל תאגידי (Whole Business Secularization).
ספטמבר2011

מימון פרוייקטי כבישי אגרה

מתודולוגיית הדירוג לכבישי אגרה מבוססת על מתודולוגיית הדירוג הגנרית של Moody's לדירוג מימון פרויקטים
( Generic Project Finance ) ועל מתודולוגיית Moody's באשר לדירוג כבישי אגרה פעילים ( Operational Toll Roads ).
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה