מתודולוגיות

דצמבר2018

דירוג תעודות סל-הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה 2014- , הרינו לדווח בזאת על ביטול
המתודולוגיה לדירוג תעודות סל. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי
להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
יולי2018

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות (להלן: "רשויות מקומיות" ו/או "רשות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגי הרשויות המקומיות והאג"ח המוניציפאלי.
מרץ2018

הערכת איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה (MQ)-הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1 ( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה- 2014 הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיה לדירוג איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה ) MQ (. אין בביטול המתודולוגיה האמורה כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה