מתודולוגיות

אוגוסט2018

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בחובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה. הדוח נועד לשקף את השיקולים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג.
דוח מתודולוגי זה מחליף את הדוח המתודולוגי שפורסם ביוני 2017. מידרוג סבורה כי אין בפרסום המתודולוגיה בכדי לגרום לשינוי הדירוגים הקיימים.
מטרת הפרסום הינה להתייחס לגישת מידרוג לסיווג מכשירים היברידיים והלוואות בעלים כחוב או הון (ראה נספח א), תחת קביעת חסם עליון לגובה ההטבה ההונית שתינתן למכשירים היברידיים כחלק מבחינת מבנה המימון של החברה (ראה נספח ב). כמו כן, נוספו הבהרות לפירוט השיקולים בדירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה.
יולי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.
יולי2018

התאמות בגין חכירה תפעולית לזמן ארוך

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית. הדו"ח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר ביישום גישת מידרוג להיוון תשלומי חכירה תפעולית. עוד יצויין כי דוח מתודולוגי זה מתייחס להתאמות בגין חכירה תפעולית בדירוגי מימון תאגידי בלבד (ללא בנקים, מבטחים וחברות כרטיסי אשראי) . גישתנו לבחינת הפרמטרים הפיננסיים וכן למאפייני הענף והחברה, בדירוגי מימון תאגידי, מתוארת בדוחות המתודולוגיים הרלוונטיים לכל דירוג, ניתן לעיין בדוחות המתודולוגיים באתר מידרוג.
נובמבר2017

דגשים בהערכת נזילות של מנפיקים - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13ח1 לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת
על ביטול המתודולוגיה הערכת נזילות של מנפיקים.
ספטמבר2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

מטרת דוח מתודולוגי זה הינה להסביר את גישת מידרוג בבחינת מאפיינים מבניים בדירוג מנפיקים ומכשירי חוב בתחום המימון
התאגידי
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם
להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.
יולי2016

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
יולי2015

דירוג זמן קצר של ניירות ערך מסחריים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בדירוגים לזמן קצר של
ניירות ערך מסחריים . יודגש כי מתודולוגית דירוג זו מתייחסת גם לדירוג נע"מ שאינם רשומים למסחר.
הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג נע"מ, ויכול לשמש ככלי עזר
לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג.
הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים
והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה